Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky udelil Certifikačnému orgánu pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT pri Výskumnom ústave zváračskom Cenu Johanna Wolfganga von Kempelena za skúšobníctvo za rok 2020.

Cena J.W. von Kempelena

Previous