Autorizovaný nominovaný orgán – ANB

Výskumný ústav zváračský pôsobí od roku 1996 ako Autorizovaný nominovaný orgán (ďalej len ANB) Európskej zváračskej federácie pre zváranie, spájanie a rezanie (ďalej len  EWF) na Slovensku. V rozsahu svojej autorizácie vydáva európske diplomy, certifikáty, osvedčenia a pečiatky pre zváračských odborníkov, ktoré sú platné vo všetkých krajinách združených v EWF.

Súčasne VÚZ pôsobí na Slovensku ako ANB Medzinárodného zváračského inštitútu (ďalej len IIW) a je zodpovedný za implementáciu systému vzdelávania a osvedčovania personálu vo zváraní podľa dokumentov IAB. V rozsahu svojej autorizácie vydáva medzinárodné diplomy a certifikáty platné vo všetkých členských štátoch IIW.

Všetky certifikované a kvalifikované osoby sú vedené databáze WPM www.wpm.sk a majú prístup k svojmu kvalifikačnému profilu.

Osvedčenie o autorizácii EWF č.15/6 platné do 12. 01. 2027

Osvedčenie o autorizácii IIW č.14/5 platné do 12. 01. 2027

Membership Certificate – 2024 – IIW. pdf

 

Osoby kvalifikované v EWF a IIW

Prehľad držiteľov certifikátov, diplomov a osvedčení vydaných Autorizovaným nominovaným orgánom EWF/IAB

Certifikačná schéma EWF/IIW

Certifikačná schéma EWF/IIW predstavuje jednotný mechanizmus, ktorý zabezpečuje, že podmienky certifikácie stanovené Doc.EWF-650, resp. Doc.IAB-341 boli splnené a že certifikované osoby v rámci členských krajín EWF a IIW splnili rovnaké podmienky a dosiahli rovnakú úroveň kvality. Certifikácia sa zameriava na aktuálnu kvalifikáciu a vyžaduje trvalé zlepšovanie. Certifikačná schéma poskytuje organizáciám spôsob, ktorým preukážu súlad s normou STN EN ISO 14731: 2019.

Od 01.08.2017 spustilo ANB systém podávania a vypĺňania žiadosti o vystavenie EWF/IIW certifikátu elektronicky a to pomocou prihlásenia sa kandidáta o certifikáciu do svojho osobného profilu na stránke www.wpm.sk. Tento spôsob vyplňovania žiadostí zabezpečuje kandidátom urýchlenie procesu certifikácie a zamedzenie možnosti vzniku chýb pri podávaní žiadostí.

Podmienky stanovené certifikačnou schémou sú pre žiadateľov záväzné.

Dokumenty EWF a IAB definujú 3 základné požiadavky, ktoré musí žiadateľ spĺňať:

Vedomosti z oblasti zvárania

Pre splnenie podmienok certifikačnej schémy je dôležité, aby žiadateľ preukázal, že dosiahol úroveň vzdelania v oblasti zvárania pre požadovanú úroveň certifikácie.

EWF/IIW kvalifikácia na príslušnom stupni je povinná požiadavka.

Získaná zváračská kvalifikácia Titul požadovanej certifikácie
Európsky zváračský inžinier Certifikovaný európsky zváračský inžinier
Európsky zváračský technológ Certifikovaný európsky zváračský technológ
Európsky zváračský špecialista Certifikovaný európsky zváračský špecialista
Európsky zváračský praktik Certifikovaný európsky zváračský praktik
Medzinárodný zváračský inžinier a   Certifikovaný Európsky zváračský inžinier Certifikovaný medzinárodný zváračský inžinier
Medzinárodný zváračský technológ a Certifikovaný Európsky zváračský technológ Certifikovaný medzinárodný zváračský technológ
Medzinárodný zváračský špecialista a Certifikovaný Európsky zváračský špecialista Certifikovaný medzinárodný zváračský špecialista
Medzinárodný zváračský praktik a   Certifikovaný Európsky zváračský praktik Certifikovaný medzinárodný zváračský praktik

 

Ak žiadateľ žiada o vystavenie Medzinárodného certifikátu, musí byť držiteľom Európskeho certifikátu a Medzinárodného diplomu pre daný kvalifikačný stupeň tak, ako je to uvedené v tabuľke vyššie.

Každá EWF/IIW kvalifikácia vyžaduje splnenie určitých vstupných kritérií. Splnením vstupných kritérií je zaručené, že kvalifikovaná osoba dosiahla potrebnú úroveň technického vzdelania.

Spôsobilosť a skúsenosti

Ak žiadateľ vyhovel podmienke týkajúcej sa predpísaného technického vzdelania a vedomostí z oblasti zvárania uvedených v predchádzajúcej kapitole, musí preukázať dostatočné skúsenosti a spôsobilosť vo zváraní tým, že:

 • preukáže minimálne 2 roky praxe v trojročnom období pred certifikáciou formou doručenia „Informácií o činnosti“ (T53-COP_ANB-2023-1_Informacia o cinnosti certifikovaneho odbornika za rok) za posledné 3 roky, životopisom (u nových žiadateľov) a informáciami uvedenými v CS, ktoré preukážu používanie zváracích technológií na požadovanej úrovni,
 • poskytne záznam rozsahu praxe na príslušnej úrovni podľa normy STN EN ISO 14731: 2019 (u nových žiadateľov formou profesného životopisu).

Udržiavanie a rozvíjanie úrovne vedomostí

Žiadatelia a certifikované osoby musia preukázať, že udržujú a rozvíjajú svoje vedomosti v oblasti zvárania, v ktorej vykonávajú prax.

Žiadatelia a certifikované osoby musia po ukončení kalendárneho roka zasielať vyplnený formulár (T53-COP_ANB-2023-1_Informacia o cinnosti certifikovaneho odbornika za rok), ktorým informujú ANB o účasti na relevantných aktivitách.

Žiadatelia a certifikované osoby musia preukázať, že sa v priebehu posledných 3 rokov zúčastnili minimálne:

 • jednej konferencie, odborného seminára, alebo školenia v oblasti zvárania

a 

 • jednej z nasledujúcich aktivít :
  • účasť na konferencii v oblasti zvárania,
  • účasť na odborných seminároch v oblasti zvárania,
  • účasť na odborných školeniach v oblasti zvárania,
  • absolvovanie seminára „Poverenie zváračského technológa“,
  • zvyšovanie si kvalifikácie v NDT,
  • členstvo v technickej normalizačnej komisii,
  • lektor, alebo prednášajúci v oblasti zvárania,
  • zvyšovanie resp. udržiavanie si kvalifikácie zvárača (zváračský praktik),
  • iné po odsúhlasení ANB.

(Napr.: 2 konferencie, 1 konferencia + lektor v oblasti zvárania, 1 odborný seminár + absolvovaný kurz NDT(certifikát NDT), …)

O každej z vyššie uvedených aktivít je potrebné doložiť dôkaz (potvrdenie) o jej absolvovaní.

Ak je žiadateľ presvedčený, že spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky, zašle na ANB v súlade s certifikačnou schémou EWF/IAB vyplnenú prihlášku.

>> Vzor vyplnenia počiatočnej prihlášky

>> Vzor vyplnenia prihlášky na obnovenie

Noví žiadatelia o certifikáciu EWF – európsky certifikát:

 • vyplnia elektronicky počiatočnú prihlášku T89-ANB na stránke www.wpm.sk,
 • doložia aktuálny a podpísaný profesný životopis,
 • doložia potvrdenia o absolvovaných školeniach, konferenciách, odborných seminároch …,
 • doložia Informáciu o činnosti za posledné 3 roky, za každý rok zvlášť na tlačive T53-COP_ANB-2023-1_Informacia o cinnosti certifikovaneho odbornika za rok,
 • doložia 2x podpísanú „Dohodu o informačnej spolupráci“ T124-ANB. (tlačivo si vytlačíte priamo v www.wpm.sk),
 • uhradia poplatok podľa aktuálne platného cenníka ANB.

Žiadatelia o predĺženie platnosti certifikátu EWF – európsky certifikát:

 • vyplnia elektronicky prihlášku na predĺženie T90-ANB na stránke www.wpm.sk,
 • doložia aktuálny a podpísaný profesný životopis,
 • doložia potvrdenia o absolvovaných školeniach, konferenciách, odborných seminároch …,
 • doložia Informáciu o činnosti za posledné 3 roky, za každý rok zvlášť na tlačive T53-COP_ANB-2023-1_Informacia o cinnosti certifikovaneho odbornika za rok,
 • doložia 2x podpísanú „Dohodu o informačnej spolupráci“ T124-ANB (tlačivo si vytlačíte priamo v www.wpm.sk),
 • uhradia poplatok podľa aktuálne platného cenníka ANB.

Noví žiadatelia o certifikáciu IIW – medzinárodný certifikát:

 • musia byť držiteľom platného EWF certifikátu,
 • musia byť držiteľom IIW diplomu,
 • vyplnia elektronicky počiatočnú prihlášku T99-ANB na stránke www.wpm.sk,
 • doložia aktuálny a podpísaný profesný životopis,
 • doložia potvrdenia o absolvovaných školeniach, konferenciách, odborných seminároch …,
 • doložia Informáciu o činnosti za posledné 3 roky, za každý rok zvlášť na tlačive T53-COP_ANB-2023-1_Informacia o cinnosti certifikovaneho odbornika za rok,
 • doložia 2x podpísanú „Dohodu o informačnej spolupráci“ T124-ANB (tlačivo si vytlačíte priamo v www.wpm.sk),
 • uhradia poplatok podľa aktuálne platného cenníka ANB.

Žiadatelia o predĺženie platnosti certifikátu IIW – medzinárodný certifikát:

 • musia byť držiteľom platného EWF certifikátu,
 • musia byť držiteľom IIW diplomu,
 • vyplnia elektronicky prihlášku na predĺženie  T100-ANB na stránke www.wpm.sk,
 • doložia aktuálny a podpísaný profesný životopis,
 • doložia potvrdenia o absolvovaných školeniach, konferenciách, odborných seminároch …,
 • doložia Informáciu o činnosti za posledné 3 roky, za každý rok zvlášť na tlačive T53-COP_ANB-2023-1_Informacia o cinnosti certifikovaneho odbornika za rok,
 • doložia 2x podpísanú „Dohodu o informačnej spolupráci“ T124-ANB (tlačivo si vytlačíte priamo v www.wpm.sk),
 • uhradia poplatok podľa aktuálne platného cenníka ANB.

Prijaté prihlášky – certifikačné schémy hodnotí hodnotiteľská komisia. Hodnotiteľská komisia zasadá 3 krát ročne:

 • 1. februárový týždeň
 • 1. júnový týždeň
 • 1. októbrový týždeň

Žiadatelia, ktorým končí platnosť certifikátu budú oslovení a upozornení ANB a bude im ponúknutá možnosť predĺženia platnosti certifikátu. Správne vyplnená certifikačná schéma spolu s dokumentami požadovanými a popísanými vyššie musí byť doručená ANB do konca mesiaca (t.j. do 31.01., do 31.05., alebo do 30.09.) pred zasadnutím hodnotiteľskej komisie. V prípade, že proces certifikácie nebude uzavretý, certifikát nemôže byť vydaný.

Certifikát platí 3 roky. Voči rozhodnutiu je možné sa odvolať u vedúceho ANB.

Európsky/Medzinárodný zváračský inžinier

 

Absolvent získa

 • podrobné, prakticky orientované vedomosti z oblasti technológie zvárania na úrovni postgraduálneho štúdia.
 • vedomosti o medzinárodných, európskych a národných normách v oblasti zvárania, zabezpečení kvality výroby a inžinierskych aplikáciách vo výrobe.
 • je schopný vykonávať vysoko kvalifikované funkcie v priemysle, napr. v oblasti navrhovania a výroby zváraných konštrukcií, zabezpečenia kvality, výskumu, vývoja, atď.
 • po úspešnom ukončení kurzu diplomy európsky a medzinárodný zváračský inžinier a národný certifikát.
 • kvalifikáciu v oblasti zvárania, ktorá je podmienkou výkonu funkcie koordinátora zvárania v rozsahu úplných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731: 2019

 

VSTUPNÉ PODMIENKY

Vstupnou podmienkou prijatia do kurzu E/IWE je ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na technickej univerzite.
Žiadateľ nespĺňajúci prístupové podmienky môže kurz navštevovať ako hosť, no prístup ku skúške EWF/IIW nie je povolený.

Účastník, ktorý úspešne ukončil časť I a II kurzu E/IWE postupovou skúškou, môže pokračovať v časti III kurzu, Diagram 1, cesta č.1
Žiadateľ, ktorý preukáže predchádzajúcu odbornú prípravu vzdelávania v oblasti zvárania, môže na základe rozhodnutia ANB postúpiť priamo do časti II a k postupovej skúške kurzu E/IWE, Diagram 1, cesta č.2

Prípravu záujemcov zabezpečuje Divízia vzdelávania VÚZ v Bratislave, Technická fakulta SPU v Nitre a Strojnícka fakulta TUKE Košice.

Európsky/Medzinárodný zváračský technológ

 

Absolvent získa

 • vedomosti z oblasti zváračských technológií v užšom rozsahu ako inžinier.
 • je schopný vykonávať kvalifikované funkcie v priemysle, napr. v oblasti navrhovania a výroby zváraných konštrukcií, zabezpečenia kvality, výskumu, vývoja, atď.
 • po úspešnom ukončení kurzu diplomy európsky a medzinárodný zváračský technológ a národný certifikát.
 • kvalifikáciu v oblasti zvárania, ktorá je podmienkou výkonu funkcie koordinátora zvárania v rozsahu štandardných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731: 2019.

 

VSTUPNÉ PODMIENKY

Vstupnou podmienkou prijatia do kurzu E/IWT je ukončené stredoškolské vzdelanie technického smeru s maturitou, minimálny vek 20 rokov.
Žiadateľ nespĺňajúci prístupové podmienky môže kurz navštevovať ako hosť, no prístup ku skúške EWF/IIW nie je povolený.

Účastník, ktorý úspešne ukončil časť I a II kurzu E/IWT postupovou skúškou, môže pokračovať v časti III kurzu, Diagram 2, cesta č.1
Žiadateľ, ktorý preukáže predchádzajúcu odbornú prípravu vzdelávania v oblasti zvárania, môže na základe rozhodnutia ANB postúpiť priamo do časti II kurzu a k postupovej skúške E/IWT, Diagram 2, cesta č.2

Pípravu záujemcov zabezpečuje divízia vzdelávania VÚZ, Technická fakulta SPU v Nitre a Strojnícka fakulta TUKE Košice.

Európsky/Medzinárodný zváračský špecialista

 

Absolvent získa

 • teoretické vedomosti a aplikačné poznatky v oblasti zvárania, ktoré ho predurčujú na výkon funkcie riadenia kvality v oblasti zvárania, napr. majster vo výrobných podmienkach.
 • po úspešnom ukončení kurzu diplomy európsky a medzinárodný zváračský špecialista a národný certifikát.
 • kvalifikáciu v oblasti zvárania, ktorá je podmienkou výkonu funkcie koordinátora zvárania v rozsahu základných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731: 2019.

 

VSTUPNÉ PODMIENKY

Vstupnou podmienkou prijatia do kurzu E/IWS je ukončené vzdelanie na Strednej odbornej škole technického zamerania, prípadne SOU s maturitou, Diagram 3, cesta č.1.
Žiadateľ nespĺňajúci prístupové podmienky môže kurz navštevovať ako hosť, no prístup ku skúške EWF/IIW nie je povolený.
Žiadateľ, ktorý preukáže predchádzajúcu odbornú prípravu vzdelávania v oblasti zvárania, môže na základe rozhodnutia ANB postúpiť priamo do časti II kurzu E/IWS a k postupovej skúške, Diagram 3, cesta č.2.
Žiadateľ s dosiahnutým kvalifikačným stupňom E/IWP, resp. profesionálny zvárač s dosiahnutou kvalifikáciou IW musí spĺňať nasledovné špecifické požiadavky:

 • E/IWP , kde sa požaduje vek 21 rokov, vrátane 2 roky praxe v príbuznej profesii
 • profesionálny zvárač s kvalifikačným stupňom IW s minimálne 3 ročnou praxou vo zváraní a príbuzných odboroch s minimálnym vekom 22 rokov, Diagram 3, cesta č.3

Prípravu záujemcov zabezpečuje Divízia vzdelávania VÚZ v Bratislave.

Európsky/Medzinárodný zváračský praktik

 

Absolvent získa

 • kvalifikáciu, ktorá ho predurčuje na výkon najnáročnejších zváračských operácií a na výkon zástupcu koordinátora zvárania v rozsahu základných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731: 2019
 • Absolvent vzdelávania po úspešnom ukončení kurzu získa diplomy európsky a medzinárodný zváračský praktik.

 

VSTUPNÉ PODMIENKY

 1. platná zváračská kvalifikácia podľa STN EN ISO 9606 v polohe H-L045 ss nb na jednu z metód zvárania uvedenú v odseku 5.1 normy STN EN ISO 9606, resp. ASME IX 6G
 2. platná kvalifikácia ako zvárač plechov na jednu z metód zvárania podľa noriem uvedených v bode a) v rozsahu PE ss nb alebo PC ss nb, resp. iný národný ekvivalent v členskej krajine IIW.

 

Minimálny vek žiadateľa 21 rokov a 2 roky praxe ako zvárač.
Žiadateľ nespĺňajúci prístupové podmienky môže kurz navštevovať ako hosť, no prístup ku skúške EWF/IIW mu nie je povolený.

Účastník vzdelávania, ktorý úspešne ukončil I. a II. časť kurzu E/IWP postupovou skúškou, môže pokračovať v III. časti kurzu, Diagram 4, cesta č.1
Žiadateľ o vzdelávanie, ktorý preukáže predchádzajúcu odbornú prípravu vzdelávania v oblasti zvárania, napr. absolvent Strednej odbornej školy alebo SOU s maturitou, môže na základe rozhodnutia ANB postúpiť priamo do II. časti kurzu IWP, Diagram 4, cesta č.2

Praktický výcvik – robí sa na individuálnom základe. Hlavnými metódami sú: 111 – ROZ, 141 – TIG, 131 – MIG a 135 – MAG, 121 – ZPT plneným drôtom a 311 – zváranie plameňom.

Prípravu záujemcov zabezpečuje Divízia vzdelávania VÚZ v Bratislave.

Európsky/Medzinárodný zváračský inšpekčný personál

 

1. Úplná úroveň (IWI-C)

Absolvent úplnej úrovne vzdelávania, má podrobné znalosti o praktických aplikáciách a teórii zvárania a skúšania materiálov. Tieto znalostí mu umožnia efektívne chápať a využívať získané poznatky v oblasti:

 • metód nedeštruktívneho, mechanického a vizuálneho skúšania zvarov
 • postupov skúšania a kritérií prijateľnosti
 • špecifikácií zváraných materiálov a metalurgie
 • špecifikácií zváracích materiálov
 • strojárskych výkresov, zostáv a tolerancií vyhotovenia spoja
 • prípravy a použitia WPS postupov
 • prípravy a zavádzania skúšobných postupov a kritérií prijateľnosti
 • programov kontroly kvality
 • funkcie zváracieho zariadenia a jeho použitia
 • medzinárodných a národných programov kvalifikácie zváračov
 • stanovenia chýb zvarov v predvýrobnom, výrobnom a povýrobnom štádiu
 • skúšobných požiadaviek, založených na národných špecifikáciách alebo normách.

 

2. Stredná úroveň (IWI-S)

Absolvent strednej úrovne vzdelávania, má pokročilé znalosti o praktických aplikáciách a teórii zvárania a skúšania materiálov. Tieto znalostí mu umožnia efektívne chápať a využívať získané poznatky v oblasti:

 • metód nedeštruktívneho, mechanického a vizuálneho skúšania pri zváraní
 • postupov skúšania a kritérií prijateľnosti
 • špecifikácií materiálov a metalurgie
 • špecifikácií zváracích materiálov
 • strojárskych výkresov, zostáv a tolerancií vyhotovenia spoja
 • špecifikácií postupov zvárania a skúšobných postupov
 • programov kontroly kvality
 • funkcie zváracieho zariadenia a jeho použitia
 • medzinárodných a národných programov kvalifikácie zváračov
 • stanovenia chýb zvarov v predvýrobnom, výrobnom a povýrobnom štádiu
 • skúšobných požiadaviek, založených na národných špecifikáciách alebo normách.

 

3. Základná úroveň ( IWI-B )

Absolvent základnej úrovne vzdelávania, má všeobecné znalosti o praktických aplikáciách a teórii zvárania a skúšania materiálov. Tieto znalostí mu umožnia efektívne chápať a využívať získané poznatky v oblasti:

 • metód nedeštruktívneho, mechanického a vizuálneho skúšania pri zváraní
 • špecifikácií materiálov a metalurgie
 • špecifikácií prídavných materiálov
 • strojárskych výkresov, zostáv spoja a tolerancií vyhotovenia
 • špecifikácií postupov zvárania
 • postupov skúšania a kritérií prijateľnosti
 • stanovenia chýb zvarov v predvýrobnom, výrobnom a povýrobnom štádiu

 

Pre všetky stupne kvalifikácie existujú nasledovné postupy:

Postup 1 – kandidáti sa môžu rozhodnúť na základe sebahodnotenia predchádzajúceho vzdelania alebo praxe, či postúpia priamo k predbežnej skúške alebo najprv absolvujú kurz z modulu technológia zvárania.
Postupy 2, 3, 4 – sú určené pre účastníkov, ktorí už majú súčasnú IIW kvalifikáciu a ktorí môžu postúpiť priamo do modulu zváračskej inšpekcie na príslušnej úrovni.

 

UZNANIE NDT CERTIFIKÁTOV

Kandidátom, ktorí vlastnia NDT certifikát podľa STN EN ISO 9712: 2022, môže im byť udelená výnimka z NDT častí modulov „zváračská inšpekcia“, na základe danej metódy, ale nie zo záverečnej skúšky.

Skúška pozostáva z:

 • odborného pohovoru
 • teoretickej skúšky
 • praktickej skúšky

 

Pre úroveň IWI-C,
dĺžka odborného pohovoru je 30 min
dĺžka teoretickej skúšky je 2 hod
dĺžka praktickej skúšky je 2,5 hod

Pre úroveň IWI-S,
dĺžka odborného pohovoru je 30 min
dĺžka teoretickej skúšky je 1,5 hod
dĺžka praktickej skúšky je 2,5 hod

Pre úroveň IWI-B,
odborný pohovor sa nerobí
dĺžka teoretickej skúšky je 1 hod
dĺžka praktickej skúšky je 2,5 hod

Po úspešnom absolvovaní skúšok účastník kurzu získa diplom Medzinárodný zváračský inšpekčný personál a národný certifikát na príslušnú úroveň.

Prípravu záujemcov zabezpečuje divízia vzdelávania VÚZ.

Európsky/Medzinárodný zvárač

Kurz pozostáva z modulov, ktoré sa delia na teoretické vzdelávanie, praktický výcvik a skúšanie. Praktický výcvik – prax vo zváraní a skúšobné zvary – sa zakladá na príslušných programoch inštrukciách a cvičeniach. Kurz pozostáva z troch úrovní vzdelávania a výcviku:

1 – Zvárač kútových zvarov
2 – Zvárač plechov
3 – Zvárač rúr

Národné zváračské organizácie, členovia IIW navzájom uznávajú diplom Medzinárodný zvárač udelený ktorýmkoľvek členským štátom na základe vzdelania a výcviku vykonaného v súlade so smernicou S20-ANB-2003, vypracovanou na tento účel a poskytnutého školiacim zariadením (ATB) schválenou na tento účel ANB a skúšky a testy vykonávané školiacim zariadením schváleným ANB.

Záverečná teoretická skúška sa musí vykonávať pod dozorom skúšajúceho povereného ANB v školiacom zariadení, schválenom ANB, v súlade s požiadavkami IAB -001 a IAB-089/EWF-452-467-480-481

Po úspešnej teoretickej a praktickej skúške, ANB udelí kandidátovi diplom Medzinárodný zvárač. Diplom uvádza aktuálny rozsah uznanej kvalifikácie.

Prípravu záujemcov zabezpečuje Divízia vzdelávania VÚZ v Bratislave a Ing. Milan Čillík, Zváračská škola č. 089, Nové Mesto nad Váhom

Certifikovaný Európsky zvárač plastov

Certifikovaný európsky zvárač plastov (CEWP) musí preukázať pri skúškach vedomosti a zručnosť pri zváraní plastov, to znamená, že môže samostatne vykonávať zváranie, je schopný čítať a chápať pracovné inštrukcie, je dobre oboznámený s výrobnými metódami súvisiacimi so zváranými výrobkami a to pre výrobné ako aj opravné práce.
Zvárači, ktorí úspešne absolvujú špecifické moduly, alebo kombináciu modulov získajú príslušný certifikát podľa STN EN 13067: 2020 a podľa Doc.EWF-581r1-14. Norma STN EN 13067: 2020 a Doc.EWF-581r1-14 sú všeobecné dokumenty platné vo všetkých členských štátoch.
Po úspešnom absolvovaní skúšok účastník kurzu získa certifikát Európsky zvárač plastov.

Prípravu záujemcov zabezpečuje Divízia vzdelávania VÚZ v Bratislave, Ing. Milan Čillík – Zváračská škola 089, Nové Mesto nad Váhom; STROJZVAR BaP, spol. s r.o., Košice a Ing. Ivan Nekoranec VIPS – Zváračská škola, Žilina.

Tepelné spracovanie zvarových spojov - PHT

Technológ zvárania betonárskych výstuží - WRB

Zoznam tlačív

Zoznam tlačív súvisiacich s ANB IIW/EWF (aktualizované 02.01.2024)

***NOVÉ***

 

Certifikovaný odborník vo zváraní (držiteľ európskeho/medzinárodného certifikátu)

 

Certifikovaný európsky zvárač plastov

Kontakty

KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI AUTORIZOVANÉHO NOMINOVANÉHO ORGÁNU EWF/IIW

VEDÚCI ANB

Ing. Peter Ďurík, IWE
mobil: +421 918 714 624
e-mail: durikp@vuz.sk

MANAŽÉR KVALITY

Ing. Silvia Budkeová
mobil: +421 915 751 703
e-mail: budkeovas@vuz.sk

ODBORNÝ CERT. PRACOVNÍK
– VYŠŠÍ ZVÁRAČSKÝ PERSONÁL
– ŠPECIÁLNE KURZY EWF

Jana Smetanová
mobil: +421 915 751 719
e-mail: smetanovaj@vuz.sk

ODBORNÝ CERT. PRACOVNÍK
– FAKTURÁCIE
– SKÚŠKY ZVÁRAČOV EWF
– SKÚŠKY SPÁJKOVAČOV EWF

Veronika Malíková
mobil: +421 918 690 065
e-mail: malikovav@vuz.sk