VZDELÁVANIE

Poskytujeme širokú škálu akreditovaných kurzov a seminárov zameraných na profesionálny rozvoj zváračských odborníkov a personálu v oblasti zvárania

VZDELÁVANIE

VEDA A VÝSKUM

SLUŽBY PRE PRIEMYSEL

MATERIÁLOVÉ A TECHNOLOGICKÉ PORADENSTVO

Priemyselné oblasti:

 • Automotive - transportation

  Našou stratégiou je vytváranie pridanej hodnoty pre automotive firmy prostredníctvom znižovania nákladov, rozvoja progresívnych riešení a inovácie produktov a procesov. Naša unikátna výskumno-vývojová, demonštračná a výrobná základňa umožňuje efektívne navrhnúť, realizovať a aplikovať do praxe inovatívne materiálové a technologické riešenia. Našim klientom poskytujeme zároveň profesionálnu podporu a komplexný servis aj v zaškolení a certifikácii personálu. V obalsti železničnej dopravy posktytujeme komplexné servisné činnosti pre vzdelávanie a certifikáciu personálu, poradenskú činnosť, certifikáciu systémov manažérstva podľa platných noriem, zváračské a renovačné práce, poradenstvo v oblasti RID, schvaľovanie postupov zvárania – WPQR, NDT a deštruktívne skúšanie a s tým súvisiaca expertízna činnosť. Certifikujeme spoločnosti v súlade s požiadavkami ŽSR.

 • Energetika a strojárenstvo

  Sme expertom na riešenie problematiky zariadení v energetike, v ktorej poskytujeme svoje služby významným partnerom ako sú Slovenské elektrárne, a.s. a Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače. Našim najnovším unikátnym riešením v oblasti energetiky je automatizovaná kombinácia technológie frézovania a zvárania ATF 150 s vlastným riadením procesu, ktorá umožňuje opravu zvarových spojov bez materiálových obmedzení.

 • Chémia a petrochémia

  Riešenie problematiky spoľahlivosti zariadení výrobných jednotiek nám do rúk zverili naši najvýznamnejší klienti chemického a petrochemického priemyslu na Slovensku, SLOVNAFT a.s., Slovnaft Petrochemicals s.r.o., DUSLO a.s. Pomocou nášho zariadenia Coorrobot dokážeme správne identifikovať reálny stav kovových konštrukcií aj na ťažko dostupných miestach, vrátane úrovne korózneho napadnutia. Vykonávame KTS (kontroly technického stavu) dlhodobo (niekoľko desaťročí) prevádzkovaných zariadení, s návrhom riešenia predĺženia ich technickej životnosti a využiteľnosti. Našim partnerom tak významne šetríme čas, znižujeme náklady no čo je najdôležtejšie zvyšujeme bezpečnosť samotnej prevádzky.

 • Obranný priemysel

  Napriek výraznému útlmu aktivít hlavne ťažkej zbrojnej výroby na Slovensku sme stabilným partnerom firiem združených v Združení bezpečnostného a obranného priemyslu SR.

 • Oil a Gas

  Patríme medzi dlhoročných poskytovateľov odborných služieb pre plynárenský a ťažobný priemysel. Do spektra týchto služieb patrí okrem technickej podpory a poradenskej činnosti aj vzdelávanie a certifikácia personálu a spoločností v súlade s požiadavkami plynárenských noriem. Významnou poskytovanou službou v oblasti plynárestva je NDT, deštruktívne skúšanie a s tým súvisiaca expertízna činnosť, ako aj návrh nových inovatívnych programov in situ skúšania na podporu pripravenosti existujúcej infraštruktúry na najnovšie trendy v preprave médií.

 • Stroje a zariadenia

SLUŽBY PRE PRIEMYSEL

TECHNOLÓGIE A ĎALŠIE SLUŽBY PRE PRIEMYSEL

SLUŽBY PRE PRIEMYSEL

AKREDITOVANÉ LABORATÓRNE SKÚŠKY

Skúšanie materiálov vykonávajú naši vedecký pracovníci v novozariadených akreditovaných laboratóriach analytickej chémie, metalografie a korózie, mechanických skúšok a nedeštruktívnej kontroly (NDT).
Osvedčenie SNAS č. S-023 o akreditácii a rozsah akreditácie.

Korózne skúšky

Korózne skúšky v soľnej komore a SO2

Špeciálne korózne skúšky pri vysokom tlaku

Metalografické skúšky

Skúšky chemického zloženia

Mechanické skúšky

NDT skúšky

Výpočtové analýzy

PIM - pozitívna identifikácia materiálov

Analýza príčin poškodenia kovových konštrukcií

RBI

FFP - vhodnosť pre daný účel

Súdne znalectvo, tretia hodnotiaca strana

SLUŽBY PRE PRIEMYSEL

KOMPLEXNÉ SLUŽBY POČAS ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBY

Simulácia tepelno-napäťových, deformačných cyklov

Meranie miery poškodenia oceľových zariadení a konštrukcií pomocou robotického zariadenia pre účely vizuálnej a ultrazvukovej inšpekcie.

Vývoj pracoviska pre TZsP

Hodnotenie stavu odstredivo liatych rúr

Komplexné hodnotenie stavu guľových zásobníkov

Inžinierske služby

SLUŽBY PRE PRIEMYSEL

CERTIFIKÁCIA

Výskumný ústav zváračský (VÚZ) pôsobí ako certifikačný orgán akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS), medzinárodnými zváračskými organizáciami IIW a EWF a je autorizovaný a notifikovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR).

VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVÁRAČSKÝ

REVÍZIE

VÚZ vykonáva odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zariadeniach tlakových, plynových, elektrických a zdvíhacích.

Poskytujeme tieto služby:

evidenciu VTZ zariadení (tlakových, plynových, elektrických a zdvíhacích):

zaradenie zariadení podľa ich účelu

prehľadná evidencia zariadení

zabezpečenie odborných úradných skúšok a asistencia pri skúškach

archivácia revíznych správ

plánovanie termínov revízií a kontrol s dostatočným predstihom

automatické upozorňovanie na blížiace sa termíny pomocou e-mailov zodpovedným osobám

sledovanie porúch, evidencia nedostatkov zistených pri revízii s termínom na ich odstránenie

využitie čiarových kódov na identifikáciu zariadení

evidenciu VTZ zariadení (tlakových, plynových, elektrických a zdvíhacích):

spracovanie záznamov, evidenčných kariet

štítkovanie zariadení s dátumom poslednej kontroly

oznamovanie lehôt kontrol

evidencia a harmonogram kontrol ručného náradia, spotrebičov, regálov, rebríkov, viazacích prostriedkov, komínov, atď.

VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVÁRAČSKÝ

ZVÁRACIE MATERIÁLY

Prídavné materiály na zváranie, naváranie, žiarové striekanie

obalené elektródy na zváranie a naváranie

plnené drôty na naváranie

plné drôty a liatinové tyčinky

tavivá na zváranie a naváranie

kovové prášky na striekanie vrstiev odolných proti opotrebeniu, korózii a oxidácii

Plné drôty a tyčinky na zváranie liatiny
Podľa požiadaviek našich klientov vyrábame a dodávame plné drôty a tyčinky na zváranie a naváranie liatiny.

Obalené elektródy
Ponúkame širokú škálu špeciálne vyvinutých obalených elektród na zváranie nelegovaných ocelí, nízkolegovených ocelí, nízkolegovaných žiarupevných ocelí, ocelí pre jadrovú energetiku a naváranie ocelí. Pri výrobe využívame špecifické výrobné postupy, ktoré zaručujú jedinečnosť a vysokú kvalitu.

Tavivá na zváranie a naváranie
Vďaka synergickým a sofistikovaným postupom a s využitím výsledkov nášho výskumu a vývoja zváracích materiálov sme schopní prispôsobiť zloženie tavív a zosúladiť ich s vlastnosťami základných a prídavných materiálov. Vyrábame a dodávame tavivá s unikátnym zložením určené na zváranie, naváranie, zváranie ocelí pre jadrovú energetiku a na elektrotroskové zváranie.

Kovové prášky
Výsledkom nášho vlastného výskumu a vývoja sú kovové prášky na žiarové striekanie vrstiev odolných proti opotrebeniu, korózii a oxidácii. Vyrábame a dodávame kovové prášky využiteľné na technológie žiarového striekania a plameňo-práškového nanášania. Náš produkt Kovový prášok NP 62 bol v roku 2004 ocenený Zlatou medailou Nadácie Slovak Gold.

Plnené drôty na naváranie
Pri vývoji a výrobe našich produktov zohľadňujeme špecifické podmienky našich zákazníkov a dokážeme ponuku prispôsobiť ich individuálnym požiadavkám. Vyrábame a dodávame plnené drôty na naváranie pod tavivom takých dielcov, ako sú valce na kontinuálne liatie, koľajnice výhybiek a funkčné časti drvičov, obežných kolies, kaplanových turbín, ďalej na naváranie namáhaných funkčných plôch. Dodávame kombináciu rúrkový drôt RD 527 + tavené tavivo F56 a rúrkové drôty RD 553 a RD 554 s otvoreným oblúkom.

VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVÁRAČSKÝ

ŠPECIÁLNA METALURGIA

V rámci služieb zákazníkom odlievame a dodávame:
Priemyselné odliatky Cr-zliatiny, Mn-zliatiny, nerezové odliatky (max. hmotnosť odliatku od 90 do 100 kg).

Priemyselné odliatky VÚZ vyrába a dodáva priemyselné odliatky:
Z nerezových ocelí, Cr-ocelí, Mn-ocelí, najmä odolných voči abrázii, rázom a korózii (max. hmotnosť odliatku od 90 do 100 kg). Zo sivej liatiny (do hmotnosti 120 kg).

Referencie

MÁTE OTÁZKY?

Po vyplnení formulára vás budeme kontaktovať.