Plnenie požiadaviek na kvalitu pri zváraní

VÚZ, CERTIWELD – certifikačný orgán systémov manažérstva je EWF (Európska federácia pre zváranie, spájanie a delenie), osvedčením č. 3/3 a IIW (International Institute of  Welding), osvedčením č.3/1. Autorizovaný národný orgán (Authorized National Body for Certification of Companies  ANBCC) na certifikáciu spoločností zaoberajúcich sa zváraním podľa noriem radu EN ISO 3834. Certifikačná oblasť zahŕňa výrobné a dodávateľské organizácie, v ktorých sa zváranie využíva  ako výrobná technológia.

VÚZ, CERTIWELD vydáva medzinárodný certifikát EWF a IIW podľa:

 • EN ISO 3834-2, ak žiadateľ spĺňa úplné požiadavky na kvalitu pri zváraní,
 • EN ISO 3834-3, ak žiadateľ spĺňa štandardné požiadavky na kvalitu pri zváraní,
 • EN ISO 3834-4, ak žiadateľ spĺňa základné požiadavky na kvalitu pri zváraní.

 

 • Akreditácia EWF
 • Akreditácia IIWCertifikačná oblasť zahŕňa výrobné a dodávateľské organizácie, v ktorých sa zváranie využíva  ako výrobná technológia.Pri posudzovaní plnenia požiadaviek na kvalitu pri zváraní audítori zohľadňujú i požiadavky vyplývajúce z noriem radu STN EN ISO 15609, STN EN ISO 15610 až STN EN ISO 15614, STN EN 287/ EN ISO 9606, STN EN 1418, STN EN 473, STN EN ISO 14731 pričom sa zohľadňuje charakter dodávaných výrobkov. 

   

  Vyhlásenie o nestrannosti

  Vrcholový manažment certifikačného orgánu systémov manažérstva CERTIWELD chápe dôležitosť nestrannosti pri vykonávaní činností súvisiacich s certifikáciou systému manažérstva a preto s plnou vážnosťou prijal záväzok k nestrannosti:

  Pracovníci certifikačného orgánu CERTIWELD sa zaväzujú, že všetky činnosti vykonávané v rámci certifikačného orgánu zabezpečia v súlade s akreditačnými kritériami.

  Vyhlasujú, že CERTIWELD – COSM je nestranným a dôveryhodným certifikačným orgánom systémov manažérstva, ktorý poskytuje kvalitné služby v rozsahu udelenej akreditácie. Svoje služby poskytuje nediskriminačným spôsobom a prístup k nim umožňuje všetkým žiadateľom bez ohľadu na ich veľkosť.

  Pracovníci sa zaväzujú zakladať rozhodnutia certifikačného orgánu na objektívnom dôkaze o zhode. Zároveň vyhlasujú, že sú nezávislí od akýchkoľvek komerčných, finančných a ďalších tlakov, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky certifikačného procesu.

Podmienky na udelenie certifikátu

Žiadateľ o certifikáciu  musí splniť tieto podmienky a vykonať tieto kroky:

 • Nadviazať vhodnou formou (telefón, fax, list, návšteva) kontakt s certifikačným orgánom.
 • Po obdržaní informácie od certifikačného orgánu podať žiadosť o certifikáciu na príslušnom formulári s potrebnými údajmi.
 • Absolvovať prípravný pohovor so zástupcom certifikačného orgánu.
 • Uzavrieť s certifikačným orgánom zmluvu o vykonaní certifikácie.
 • Pred začiatkom každej etapy certifikácie uhradiť zmluvne dohodnutý poplatok.
 • Zabezpečiť členom hodnotiacej skupiny partnerskú komunikáciu a prístup ku všetkým požadovaným podkladom.
 • Úspešne zavŕšiť certifikačný proces.

Počas platnosti certifikátu plniť podmienky kladené na držiteľov certifikátu a akceptovať trvalý dohľad certifikačného orgánu.

 

Priebeh certifikácie

 • Proces certifikácie sa uskutoční v troch etapách:
  • Prvá etapa, audítori certifikačného orgánu systémov manažérstva CERTIWELD vyjadria svoje stanovisko k predloženej príručke kvality certifikovanej organizácie.
  • Druhá etapa, jednotliví audítori na mieste posúdia  plnenie podmienok systému kvality (každý za svoju skupinu prvkov), spracujú záznam o prípadných nezhodách, ktorý odovzdajú žiadateľovi. Na jeho základe žiadateľ zabezpečí odstránenie popísaných nedostatkov.
  • Tretia etapa, posudzovania sa vykoná  komisionálne alebo podľa rozsahu a charakteru nedostatkov sa môže dohodnúť iba kontrola odstránenia určitých nedostatkov na mieste. Vedúci audítor vypracuje súhrnnú záverečnú správu, ktorú predloží vedúcemu certifikačného orgánu.
 • V prípade, že rozsah posudzovania a odstraňovania nedostatkov si vyžiada viac ako uvedené tri etapy, zabezpečí sa ďalší postup certifikácie dodatkom k uzavretej zmluve medzi certifikačným orgánom a žiadateľom o certifikáciu.
 • Vedúci certifikačného orgánu posúdi predloženú správu a rozhodne o druhu vydaného certifikátu.

Zmluvou o zabezpečení dohľadu sa držiteľ certifikátu zaväzuje akceptovať dohľad certifikačného orgánu nad činnosťou organizácie z hľadiska plnenia podmienok kladených  na držiteľa certifikátu.

 

Práva a povinnosti držiteľa certifikátu

Každý žiadateľ o certifikáciu má právo podrobne sa zoznámiť s certifikačným systémom v príručke kvality, v priestoroch Certifikačného orgánu systémov manažérstva, CERTIWELD.

Každý žiadateľ má právo odvolať sa voči rozhodnutiu certifikačného orgánu systémov manažérstva CERTIWELD:

 • v prvom stupni vedúcemu certifikačného orgánu systémov manažérstva CERTIWELD
 • v druhom stupni Správnej rade certifikačného orgánu systémov manažérstva CERTIWELD

Platnosť vydaného certifikátu je 3 roky. Držiteľ certifikátu môže požiadať o recertifikáciu min. 3 mesiace pred ukončením platnosti certifikátu.

Počas platnosti certifikátu, certifikačného orgánu systémov manažérstva CERTIWELD vykonáva  dohľad nad držiteľom certifikátu (dva krát).

Certifikát môže byť držiteľovi odobratý, ak sa pri dohľade zistí, že neplní podmienky požadované od certifikačného orgánu.

Certifikovaná organizácia má právo prezentovať získaný certifikát na všetkých svojich dokumentoch.

 

Cenník certifikácie

Informácie o cenníku certifikácie získate u:

Ing. Pavol Radič
vedúci certifikačného orgánu systémov kvality CERTIWELD

mobil: +421 905 452 894

 

Žiadosť o certifikáciu

Informácie o žiadosti o certifikáciu získate u:

Ing. Pavol Radič
vedúci certifikačného orgánu systémov kvality CERTIWELD

mobil: +421 905 452 894

 

Držitelia certifikátov

Informácie o držiteľoch certifikátov získate u:

 

Ing. Pavol Radič
vedúci certifikačného orgánu systémov kvality CERTIWELD

mobil: +421 905 452 894