Výskumný ústav zváračský

Vyvíjame viac Ako 65 rokov

Výskumný ústav zváračský pôsobí vo výskume a vývoji nepretržite viac ako 65 rokov, pričom sa pravidelne zapája do národných a medzinárodných výskumno vývojových programov a poskytuje výskumné a vývojové činnosti orientované na podporu rozvoja priemyselnej výroby.

Zistiť viac

Výskumno-vývojové centrum pre zvyšovanie dlhodobej strategickej udržateľnosti a efektivity vodných energetických zdrojov

 • Detail projektu

Výskumno vývojové centrum v oblasti zvyšovania bezpečnosti kľúčových energetických zariadení v SR

 • Detail projektu

  Výskumný ústav zváračský realizuje od roku 2017 projekt podporovaný Európskou komisiou prostredníctvom programu Erasmus+ pod názvom: Harmonised Friction Steel Welding Technology Training Across Europe (FSW-TECH), č. 2017-1-SK01-KA202-035415.

  Projekt je v súčasnosti v druhom roku svojej realizácie. Projekt sa ukončí 30.11.2019.

  VÚZ realizuje projekt v spolupráci so zahraničnými partnermi:

  Institut za varilstvo d.o.o., Ljubljana, Slovinsko

  Instituto de soldadura e quilidade, Porto Salvo, Portugalsko

  Asociatia de sudura din Romania, Timisoara, Rumunsko

  European Federation for Welding, Joining and Cutting, Brusel, Belgicko

  Cieľom projektu je pripraviť školiaci materiál a kvalifikovaných pracovníkov pre technológiu zvárania ocele trením (friction steel welding – FSW). Výstupmi projektu je v prvom rade analýza súčasnej situácie v predmetnej oblasti vo všetkých krajinách partnerov projektu, príprava učebných osnov pre profily operátora, špecialistu a inžiniera v oblasti zvárania ocele trením, ich preklad do všetkých jazykov projektu (slovenský, slovinský, rumunský a portugalský) a prispôsobenie reáliám danej krajiny na základe identifikovaných potrieb, príprava odporúčaní nielen pre vlády partnerských krajín, ale aj pre vlády ostatných európskych krajín. Nakoniec sa pripraví súbor dokumentov založených na jednotnom európskom systéme kreditov ECVET.  Tieto dokumenty budú pripravené na základe prieskumu a predložia sa jednotlivým vládam, zainteresovaným skupinám a jednotlivcom na využitie.

  Bližšie informáciehttp://www.fsw-tech.eu/

Výskum korózie a korózneho praskania v tlakových systémoch primárneho okruhu jadrových elektrární

 • Detail projektu

  Názov projektu:
  Výskum korózie a korózneho praskania v tlakových systémoch primárneho okruhu jadrových elektrární

  ITMS Kód projektu:
  313021W996

  Názov a sídlo prijímateľa:
  Výskumný ústav zváračský, Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava – Nové mesto

  Výzva:
  OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji

  Hlavný prijímateľ:
  Výskumný ústav zváračský z.z.p.o.

  Sídlo prijímateľa:
  Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava III.

  Partneri:

  1. Centrum pre vedu a výskum, s.r.o.
  2. Slovenská technická univerzita v Bratislave

  Miesto realizácie projektu:
  SR/Bratislavský kraj/Bratislava III/ Bratislava – mestská časť Nové Mesto

  Miesto realizácie projektu mimo územia OP:
  SR/Trnavský kraj/Trnava

  Trvanie projektu:
  07/2020 – 06/2023

  Celková zazmluvnená suma:
  597 870,57 €

  Výška poskytnutého NFP:
  530 897,04 €

  Obdobie trvania aktivít VÚZ:
  4/2021 – 12/2023

  Celkové oprávnené výdavky pre VÚZ:
  404 267,57 €

  Výška poskytnutého NFP pre VÚZ:
  384 054,19 €

   

  Zmluvy na zverejnenie

  Kúpna zmluva – Delicom
  Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve – Delicom

   

  Opis projektu:

  Projekt je zameraný na nové postupy hodnotenia stavu materiálov primárneho okruhu jadrových elektrární typu VVER. Tieto sú kombináciou týchto prístupov a nového spôsobu stanovenia zvyškovej životnosti jednotlivých kritických komponentov založeného na prediktívnom modeli. Súčasťou cieľov predkladaného projektu je tvorba predikčných modelov a tým zvýšenie príspevku výskumu k hospodárskemu rastu cestou globálnej excelentnosti a lokálnej relevantnosti.

  Výskum korózie a korózneho praskania v tlakových systémoch primárneho okruhu jadrových elektrární prispeje k vytvoreniu nových a udržaniu existujúcich pracovných výskumných miest, k technologickým a netechnologickým výstupom výskumu a vývoja uplatnených v praxi formou inovácií a k spoločným vzájomným projektom v oblastiach tematických priorít RIS3 SK – Priemysel pre 21. storočie, trend Kvalita, testovanie, metrológia, procesy, energia.

  Výstupy do praxe:

  Po ukončení riešenia projektu bude k dispozícii  súbor nameraných údajov o výsledkoch skúšok SCC (stress corrosion cracking – korózne praskanie pod napätím) na materiáloch a ich zvarových spojoch vybraných komponentov primárneho okruhu JE typu VVER:

  1. v prostredí, ktoré je z hľadiska teploty, tlaku, stavu napätosti a chemizmu /elektrochemických vlastností média také isté ako v primárnom okruhu je,
  2. na materiáloch, ktoré boli okrem iného prevádzkované, je na nich už vyčerpaná časť životnosti a sú zdegradované.
  3. Tieto údaje sa použijú:
   1. pri tvorbe kvalitatívne lepších a presnejších predikčných modelov   pre odhad vzniku a šírenia SCC,
   2. k tvorbe programu na odhad zvyškovej životnosti vybraných reálnych komponentov,
   3. pri definovaní  IOW (Integrity Operating Windows) pre médium primárneho okruhu.

  Na získanie dát pre nové predikčné modely  budú použité zariadenia  ktoré získal VÚZ v rámci projektu: „Modernizácia výskumno-vývojovej infraštruktúry VÚZ – PI SR“ (Operačný program: Výskum a vývoj, kód výzvy OPVaV-2015/3.1/01-SORO).

  Pre bližšie pochopenie  mechanizmu iniciácie a šírenia SCC budú vybrané vzorky po jednotlivých skúškach podrobené kompletnému fyzikálno-metalurgickému rozboru najnovšími analytickými metódami. Z výsledkov skúšok bude vytvorený katalóg vlastností.

  Stránky partnerov projektu:

  Partner 1: Centrum pre vedu a výskum, s.r.o.
  https://cvv.sk/?p=240

  Partner 2: Slovenská technická univerzita v Bratislave
  https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/vyskum-korozie-a-korozneho-praskania-v-tlakovych-systemoch-primarneho-okruhu-jadrovych-elektrarni.html?page_id=15344

  Kontaktná osoba za VÚZ:
  Ing. Peter Brziak, PhD. EWE (brziakp@vuz.sk. +421 915 751 724)

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.poii.gov.sk

Priemyselný výskum a experimentálny vývoj zariadenia na adaptívne orbitálne obrábanie zváracích hrán osovo symetrických telies

 • Detail projektu

  Názov projektu
  Priemyselný výskum a experimentálny vývoj zariadenia na adaptívne orbitálne obrábanie zvára-cích hrán osovo symetrických telies
  ITMS2014+: 313022U737

  Názov a sídlo prijímateľa:
  Výskumný ústav zváračský, Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava – Nové mesto

  Partner projektu:
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava – Staré Mesto

  Miesto realizácie:
  Mýtna 36, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré mesto
  Námestie slobody 17, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré mesto
  Račianska 1524/75, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové mesto

  Výška poskytnutého NFP:
  837 149,57 Eur

  Hlavný cieľ projektu:
  Hlavným cieľom projektu je výskum a vývoj v oblasti adaptívneho obrábania zváracích hrán osovo symetrických telies (rúry/rúrky, nátrubky). Prostredníctvom inovácie produktu dosiahnutej realizáciou priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja bude vyvinutý unikátny produkt: zariadenie na adaptívne obrábanie, ktoré bude počítať trajektóriu obrábania na základe reálnych geometrických pomerov osovo symetrických telies. Tým bude docielená požadovaná geometrická stabilita zváracích hrán, čo povedie k zásadnému zvýšeniu kvality následného výrobného procesu – zvárania.

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Priemyselný výskum a experimentálny vývoj v oblasti aplikácie nano-materiálov pre zvýšenie úžitkových vlastností vysoko namáhaných častí strojov a zariadení

 • Detail projektu

Podpora Priemyselného výskumno-vývojového centra v oblasti nových materiálov a technológií povlakovania a zvárania

 • Detail projektu

Budovanie partnerstva pre inovácie a výskum

 • Detail projektu

Výskumný ústav zváračský pôsobí vo výskume a vývoji nepretržite viac ako 65 rokov, pričom sa pravidelne zapája do národných a medzinárodných výskumno vývojových programov a poskytuje výskumné a vývojové činnosti orientované na podporu rozvoja priemyselnej výroby v programoch podpory rastu hospodárstva. V rámci programov boli vo VÚZ vyvinuté viaceré unikátne riešenia ako technologické tak aj produktové. VÚZ sa zúčastňuje aj výziev v oblasti vzdelávania a cezhraničnej spolupráce.

VÚZ na národnej úrovni zapája pravidelne do projektov ako riešiteľ aj ako partner v APVV, v programoch vyhlasovaných v rámci štrukturálnych fondov pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom hospodárstva SR a aj Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. VÚZ je úspešný riešiteľ projektov v rámci 5. RP EÚ – Smart Weld, 6. RP EÚ – MATJOINCONF, INTERREG – SMILE – Steel Market Innovation.

Výskumný ústav zváračský pôsobí vo výskume a vývoji nepretržite viac ako 65 rokov, pričom sa pravidelne zapája do národných a medzinárodných výskumno vývojových programov a poskytuje výskumné a vývojové činnosti orientované na podporu rozvoja priemyselnej výroby v programoch podpory rastu hospodárstva. V rámci programov boli vo VÚZ vyvinuté viaceré unikátne riešenia ako technologické tak aj produktové. VÚZ sa zúčastňuje aj výziev v oblasti vzdelávania a cezhraničnej spolupráce.

Výskumný ústav zváračský pôsobí vo výskume a vývoji nepretržite viac ako 65 rokov, pričom sa pravidelne zapája do národných a medzinárodných výskumno vývojových programov a poskytuje výskumné a vývojové činnosti orientované na podporu rozvoja priemyselnej výroby v programoch podpory rastu hospodárstva. V rámci programov boli vo VÚZ vyvinuté viaceré unikátne riešenia ako technologické tak aj produktové. VÚZ sa zúčastňuje aj výziev v oblasti vzdelávania a cezhraničnej spolupráce.

Medzi významné medzinárodné projekty patria:

NextGenPower

Konzorcium popredných európskych podnikov a výskumno-vývojových centier, ktoré predstavujú 12 právnych subjektov zo 6 clenských štátov EÚ s inštitúciou KEMA. Cieľom je vývoj a aplikácia ochranných povlakov a nových materiálov, ktoré možno použiť v podmienkach USC (zachytávanie a uskladovanie CO2 pre nové uholné elektrárne vrátane spolu spaľovania biomasy).

MACPLUS

Konzorcium 24 partnerov a 7 subdodávateľov z 10 európskych krajín, starostlivo vybratých na uspokojenie potrieb projektu z pohľadu schopností, úloh a znalosti daného problému a jeho možných riešení. Projekt rieši zvýšenie účinnosti existujúcich a novopostavených tepelných elektrární spaľujúcich drvené uhlie s ohľadom na zachytávanie a skladovanie uhlíka.

GRAMAT

„Research on innovative corrosion resistant gradient tubes for biomass power generation installations“ – cieľom projektu je nadobudnutie poznatkov nevyhnutných pre vývoj novej nízko nákladovej technológie výroby rúr z polotovaru s gradientným chemickým zložením po hrúbke, ktorý súčasne zabezpečí odolnosť voči creepovému zaťaženie (nízkolegovaný materiál – jadro rúry) a vysokoteplotným formám korózie (vysokolegovaný materiál –  plášť rúry). Gradientné rúry budú valcované na existujúcich výrobných zariadeniach z polotovaru vyrobeného unikátnou technológiou odlievania.

V rámci nového programového obdobia a výziev nielen na Európskej úrovni (napr. HORIZON 2020) sa VÚZ angažuje vo viacerých projektoch, ktoré prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu partnerov, umožnia aplikovať nové technológie v praxi, nadviazať dlhodobé prepojenia a partnerstvá aj na medzinárodnej úrovni a zároveň umožňujú prílev najnovších poznatkov z vedecko-výskumnej sféry na Slovensko.

Referencie

MÁTE OTÁZKY?

Po vyplnení formulára vás budeme kontaktovať.