Certifikácia personálu vo zváraní, NDT a KAO

Certifikacny proces_postupovy diagram.pdf  Certifikačný orgán pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT (ďalej len COP) je akreditovaný podľa STN EN ISO/IEC 17024 Slovenskou národnou akreditačnou službou (ďalej len SNAS) od roku 1998. Akreditácia SNAS oprávňuje COP vykonávať certifikáciu personálu vo zváraní, nedeštruktívnom skúšaní a katódovej ochrane v rozsahu svojej akreditácie č. O-002.

Prehlásenie COP VÚZ
Akreditovaný subjekt VÚZ Certifikačný orgán pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT a vrcholový manažment prehlasujú, že chápu a dodržujú zásady zabezpečenia nestrannosti, objektivity a dôvernosti v celom procese certifikácie v zmysle požiadaviek normy
STN EN ISO/IEC 17024: 2013 a Príručky kvality COP.

COP poskytuje všetkým kvalifikovaným odborníkom možnosť získať prístup k svojmu kvalifikačnému výpisu prostredníctvom prideleného konta v databáze WPM www.wpm.sk.

Vzory certifikátov:

Osoby certifikované v COP

Osoby certifikované v COP

Vyhľadávanie podľa kvalifikačného dokladu

Vyhľadávanie podľa kvalifikácie a roku vydania
 

Certifikacny proces_postupovy diagram.pdf

Pristupove podmienky

Vyšší zváračský personál

Vyšší zváračský personál zastáva v štruktúre výrobných podnikov funkciu riadiaceho a technicky vzdelaného personálu. Samotné vzdelávanie a certifikácia vychádza z požiadaviek EWF a IIW dokumentov a požiadaviek národných a medzinárodných noriem. COP je akreditovaný na certifikáciu v nasledovných kvalifikačných stupňoch:

Zváračský inžinier, technológ, špecialista, praktik podľa Doc.IAB-252 a normy STN EN ISO 14731: 2019
Zváračský inšpektor podľa Doc.IAB-041
Zváračský inštruktor
Technológ zvárania plastov
Technológ zvárania betonárskych výstuží podľa Doc.EWF-544-01
Personál pre tepelné spracovanie zvarových spojov podľa Doc.EWF-628
Medzinárodný projektant zváraných konštrukcií podľa Doc.IAB-201

Ďalej poskytuje možnosť vystavenia poverenia zváračského technológa, ktorý zabezpečuje preskúšanie zváračov a spájkovačov z bezpečnostných ustanovení platných v SR.

Zváranie a spájkovanie

COP zabezpečuje v rozsahu  akreditácie SNAS certifikáciu zváračov a spájkovačov podľa nasledovných národných a medzinárodných noriem:

STN EN ISO 9606-1: 2018, STN EN ISO 9606-2: 2005, STN EN ISO 9606-3, -4, -5: 2002, STN EN ISO 14732: 2014, STN EN ISO 17660-1: 2007, STN EN ISO 13585: 2012, STN EN ISO 14555: 2014

modulový systém vzdelávania zváračov podľa Doc.IAB-089

Mimo akreditovaných služieb poskytuje COP skúšanie zváračov, ktorý absolvovali základný kurz podľa STN 05 0705: 2019 a zaškolenie zváračských robotníkov. Zároveň poskytuje zváračom a spájkovačom možnosť schválenia podľa smernice Európskeho parlamentu a rady 2014/68/EÚ a NV č.1/2016 pre vyhotovovanie tlakových nádob ako aj schválenie podľa nemeckého štandardu AD 2000 – Merkblatt HP3. Pre zváračov pracujúcich vo výkopoch taktiež možnosť vykonania skúšky podľa normy STN EN 12732+A1: 2014.

POVERENIE ZVÁRAČSKÉHO TECHNOLÓGA:

Plánované termíny seminárov a skúšok pre rok 2024:

TERMÍN MIESTO KONANIA  OBSADENOSŤ          
 19.09.2024   Jasná (konferencia „Národné dni zvárania“)   voľné
 17.10.2024   Bratislava   voľné
 12.12.2024   Bratislava   voľné
     
 
     

 


Plánované termíny sa môžu meniť alebo presúvať na základe aktuálnej situácie. O zmenách budete vopred informovaní.

 

V prípade, že Vám končí platnosť Vášho Poverenia zváračského technológa, ktoré platí po dobu 2. rokov. V termíne, keď nebude možné zrealizovať seminár, vystavíme Vám na základe Vašej písomnej žiadosti Potvrdenie o predĺžení Vášho poverenia zváračského technológa na obdobie do nasledujúceho seminára Poverenie zváračského technológa.

Pre viac informácií o konaní semináru Poverenie zváračského technológa a prihlasovania na neho kontaktujte Dušana Koterbu na telefónnom čísle +421 917 940 692 alebo emailom koterbad@vuz.sk.

 

Nedeštruktívne skúšanie

Informácie o termínoch skúšok a prihlasovaní na skúšky NDT získate na tel. č.: +421 915 751 728 alebo emailom: ndt@vuz.sk.

 

Plánované termíny NDT skúšok – obdobie máj – jún 2024 (všetky metódy):

 

 

TERMÍN        MIESTO KONANIA           OBSADENOSŤ            
04.06.2024  Bratislava voľné
06.06.2024  Bratislava voľné
13.06.2024  Bratislava voľné
27.06.2024  Bratislava voľné

 

 

* Pri zrušení termínu menej ako 48 hodín zo strany záujemcu je účtovaný poplatok podľa aktuálneho cenníka.*

COP zabezpečuje v rozsahu  akreditácie SNAS certifikáciu personálu pre oblasť nedeštruktívneho skúšania (ďalej len NDT) podľa normy STN EN ISO 9712: 2022 v troch kvalifikačných úrovniach v nasledovnom rozsahu:

Skúšanie vírivými prúdmi – ET
Skúšanie tesnosti – LT
Skúšanie magnetickou práškovou metódou – MT
Skúšanie kapilárnymi metódami – PT
Skúšanie prežarovaním – RT
Skúšanie prežarovaním – digitálna a počítačová rádiografia – RT-D
Vyhodnocovanie rádiogramov – RT-FI
Skúšanie ultrazvukom – UT
Skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array – UT-PA
Skúšanie ultrazvukom metódou – TOFD – UT-TOFD
Meranie hrúbok ultrazvukom – UT-T
Skúšanie vizuálnymi metódami – VT
Skúšanie termoplastov vizuálnymi metódami – VT-TP

a na základe žiadosti je možné kvalifikovať žiadateľa v nasledujúcich odvetviach:

c – odliatky
f – výkovky
w – zvary
t – rúry a potrubia, vrátane plochých pásov na výrobu zváraných rúr
wp – tvárnené výrobky okrem výkovkov

6 – výroba a spracovanie kovov (zahŕňa c, f, w, t, wp)
7 – výrobné zariadenia a priemyselná výroba (zahŕňa w, t, wp)
8 – predprevádzková a prevádzková kontrola zariadení, priemyselných celkov a konštrukcií (zahŕňa c, f, w, t, wp)
9 – automobilová doprava (zahŕňa c, f, w, t, wp)
10 – železničná doprava (zahŕňa c, f, w, t, wp)
11 – letectvo a kozmonautika (zahŕňa c, f, w, t, wp)

Zároveň poskytuje personálu NDT možnosť schválenia podľa smernice Európskeho parlamentu a rady 2014/68/EÚ a NV č.1/2016 pre kontrolu tlakových nádob.

COP ďalej ponúka neakreditované služby v oblasti NDT v nasledovnom rozsahu:

Skúšanie bodových zvarov ultrazvukom – UT-RSW

Katódová ochrana

COP zabezpečuje v rozsahu  akreditácie SNAS certifikáciu personálu pre oblasť protikoróznej katódovej ochrany podľa normy STN EN ISO 15257: 2018 v piatich úrovniach pre aplikačný sektor: kovové konštrukcie uložené na pevnine (kód 1).

T27-COP_ANB-2023-1_1_WPS-pre-oblúkové-zváranie

T27-COP_ANB-2023-1_2_WPS pre plameňové zváranie

Operátor zvárania/zoraďovač odporového zvárania podľa STN EN ISO 14732: 2014

T27-COP_ANB-2023-1_1_WPS pre oblukove zvaranie

T28-COP-2023-2_Zapis o skuskach

T31-COP-2023-2_Pozvanka na skusky

T59-COP-2023-1_Udaje o skuske preziarenim

T62-COP-2023-1_STN EN ISO 14732_2014 – Ziadost o vydanie SNAS certifikatu operatora zvarania +Protokol o skuske

T62-ANB-2023-1_STN EN ISO 14732_2014 -Ziadost o vydanie EWF certifikatu operatora zvarania +Protokol o skuske

T174-COP_ANB-2023-1_Ziadost o druhe vydanie kvalifikacneho dokladu

 

Zvárač plastov podľa STN EN 13067: 2020

T27-COP_ANB-2023-1_3_WPS plasty

T28-COP-2023-2_Zapis o skuskach

T31-COP-2023-2_Pozvanka na skusky

 
 
 

Zvárač zaťaženej oceľovej výstuže podľa STN EN ISO 17660-1: 2007

T28-COP-2023-2_Zapis o skuskach

T31-COP-2023-2_Pozvanka na skusky

T174-COP_ANB-2023-1_Ziadost o druhe vydanie kvalifikacneho dokladu

T184-COP-2023-1_STN EN ISO 17660-1_2007 ziadost+protokol

 

Nedeštruktívne skúšanie

T05-COP-2023-1_Žiadosť o vydanie certifikátu NDT

T52-COP-2023-2_Dohoda o inf. spolupraci+Eticky kodex

T54-COP-2023-1_Informacia o cinnosti pocas ziskavania praxe

T55-COP-2023-1_Potvrdenie o vyšetrení zrakovej schopnosti

T60-COP-2023-1_Informacia o cinnosti certikovanej osoby v NDT za kalendarny rok

T65-COP-2023-1_Ziadost o predlzenie platnosti personalnej certifikacie, recertifikacia, rekvalifikacia v NDT

T132-COP-2023-1_Ziadost o certifikaciu PED

T157-COP-2023-1_Ziadost o zakladnu skusku 3.stupen NDT

T158-COP-2023-1_HLAVNÁ METÓDA – Žiadosť o skúšku z hlavnej metódy pre 3.st NDT

T174-COP_ANB-2023-1_Ziadost o druhe vydanie kvalifikacneho dokladu

 

Katódová ochrana

T67-COP-2023-1_Ziadost o vydanie certifikatu KAO

T152-COP-2023-1_Informácia o činnosti v KAO za rok 20__

T154-COP-2023-1_STN EN ISO 15257_2018 – Ziadost o predlznie platnosti KAO

T174-COP_ANB-2023-1_Ziadost o druhe vydanie kvalifikacneho dokladu

 

*Pri nedatovaných odkazoch noriem sa použije najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane všetkých zmien)*

Overenie pravosti certifikátov

V prípade potreby overenia pravosti certifikátu vydaného COP pri VÚZ a nepostačuje Vám hore uvedený vyhľadávač, prosíme, kontaktujte MVDr. Erika Štarková, MBA na tel. č.: +421/915 751 703 alebo mailom na starkovae@vuz.sk.

Dohoda o informačnej spolupráci a Etická kódex

V zmysle STN EN ISO/IEC 17024: 2013 sú COP a certifikovaná osoba povinní udržiavať trvalý kontakt, ktorý zabezpečí COP informácie v súvislosti s využívaním certifikátu certifikovanou osobou a pre certifikovanú osobu trvalý prísun informácií o zmenách a novinkách v oblastiach týkajúcich sa odbornosti certifikovanej osoby. Potrebný kontakt zabezpečuje COP prostredníctvom tejto dohody, ktorej predmetom je zároveň špecifikovanie potrieb a povinností obidvoch zúčastnených strán.

V rámci tejto dohody sa

COP zaväzuje:

 • uverejňovať zoznam certifikovaných osôb na web stránke VÚZ a zabezpečiť možnosť kontroly pravosti vydaných certifikátov,
 • publikovať v časopise Zváranie‑Svařování všetky dôležité informácie týkajúce sa certifikácie personálu, ktoré získa COP počas činnosti,
 • informovať o zmenách v predpisoch a normách súvisiacich s využívaním certifikácie,
 • raz ročne vyžiadať od certifikovanej osoby formou dotazníka informácie, na základe ktorých bude aktualizovať údaje  o jeho pôsobnosti,
 • predĺžiť na základe žiadosti platnosť certifikácie certifikovanej osobe, ak plní podmienky platných certifikačných požiadaviek.            

certifikovaná osoba zaväzuje:

 • dodržiavať etický kódex, ktorý je uvedený na druhej strane tejto dohody a zverejnený na stránke nižšie,
 • každoročne predložiť COP informáciu o činnosti na tlačive (T53-COP pre oblasť zvárania a T60-COP pre oblasť NDT alebo KAO; tlačivá sú voľne dostupné na www.vuz.sk v sekcii Zoznam tlačív),
 • bezodkladne oznámiť COP každú zmenu bydliska alebo zamestnávateľa, vrátane kontaktov,
 • založiť a viesť osobnú knihu sťažností a námietok voči výkonu funkcie vyplývajúcej z využívania certifikátu,
 • oznámiť COP a zamestnávateľovi skutočnosť týkajúcu sa neplnenia podmienok platnosti certifikácie,
 • v prípade pozastavenia alebo zrušenia certifikácie prestať uplatňovať certifikačné oprávnenia obsahujúce odvolania na COP alebo stav certifikácie; vrátiť všetky kvalifikačné doklady, ktoré vydal COP,
 • prenášať všetky poznatky a informácie získané od COP do podmienok svojho pracoviska,
 • poskytnúť súhlas na publikovanie údajov o svojej certifikácii (titul, meno, priezvisko, číslo, rozsah a dátum platnosti certifikátu) v časopise Zváranie-Svařování, prípadne v iných odborných časopisoch a na web stránke VÚZ,
 • zúčastňovať sa odborných seminárov v certifikovanje oblasti,
 • **) každoročne podrobiť vyšetreniu zraku v zmysle STN EN ISO 9712: 2022.

Záverečné ustanovenie: V prípade, ak certifikovaná osoby počas doby platnosti certifikátu preruší komunikáciu s COP, certifikát stratí platnosť a COP túto skutočnosť zverejní. Obnovenie platnosti certifikácie je možné na základe splnenia podmienok stanovených COP. 

ETICKÝ KÓDEX

Tento Etický kódex stanovuje základné etické zásady certifikovanej osoby pri výkone činnosti v oblasti pôsobnosti, na ktorú ju certifikoval COP pri VÚZ.

Základné zásady Etického kódexu:

1) certifikovaná osoba využíva certifikát iba v súlade s oblasťou udelenej certifikácie; nepoužije certifikát zavádzajúcim spôsobom a spôsobom narušujúcim povesť COP, neurobí žiadne vyhlásenie, ktoré by COP mohol považovať za zavádzajúce alebo neoprávnené,

2) certifikovaná osoba podáva pravdivé, úplné a odborne fundované informácie,

3) certifikovaná osoba koná čestne a morálne; prijíma také rozhodnutia, ktoré neprivodia možnosť diskreditácie nielen svojej osoby a zamestnávateľa, ale aj COP,

4) certifikovaná osoba koná vo svojej činnosti a rozhodnutiach nestranne a nezávisle,

5) certifikovaná osoba koná v súlade s platnou slovenskou legislatívou regulujúcou príslušnú činnosť, vrátane rešpektovania ďalších súvisiacich predpisov a dokumentov,

6) certifikovaná osoba rešpektuje dôvernosť informácií získaných v procese jej činností,

7) certifikovaná osoba informuje COP o akýchkoľvek pochybnostiach, ktoré vznikli v súvislosti s dodržiavaním etických zásad alebo ktoré by svedčili o ich porušení.

Etický kódex nemôže obsiahnuť súpis všetkých problémov, s ktorými môže byť certifikovaná osoba konfrontovaná pri výkone činností; v kritických situáciách sa preto okrem tohto kódexu musí riadiť aj svojím zdravým úsudkom.

Odvolanie voči rozhodnutiu o certifikácii a podanie sťažnosti

Proces odvolania voči činnosti COP

 • Žiadateľ, ktorý si myslí, že rozhodnutie o certifikácii je v rozpore s jeho vedomím, môže podať odvolanie voči rozhodnutiu o certifikácii na COP.
 • Po prijatí odvolania na COP, ho sekretariát postúpi na priame vybavenie vedúcemu COP. Odvolanie sa zaeviduje do knihy sťažností, odvolaní a konfliktov záujmov. Vedúci COP sa zaväzuje, že vybavenie odvolania bude vybavené konštruktívne, nestranne, nediskriminačne a spravodlivo a že budú dodržané zásady dôvernosti.
 • COP potvrdí odvolávajúcemu prijatie odvolania.
 • COP preskúma a zhodnotí opodstatnenosť odvolania. Zodpovednosť za proces riešenia odvolaní nesie COP. COP zabezpečí, aby pracovníci, ktorí rozhodujú o odvolaní (zapojení do procesu riešenia), bolí iní ako tí, ktorí boli zainteresovaní do rozhodnutia, proti ktorému je odvolanie smerované. V prípade, že sa odvolanie rieši formou ústneho rokovania, musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú obdržia obe strany. Zápisnica je uložená u vedúceho COP. V prípade vyriešenia prípadu dohodou oboch zúčastnených strán sa záležitosť uzavrie protokolom, ktorý obdržia obe strany a vedúci COP ho založí do svojej agendy.
 • COP priebežne informuje odvolávajúceho o priebehu riešenia odvolania.
 • COP písomne oznámi výsledok preverenia odvolávajúcemu do 30 dní od doručenia odvolania.
 • V prípade opodstatnenia odvolania sa príjmu nápravné opatrenia.
 • V prípade, že odvolávajúci nesúhlasí so spôsobom riešenia odvolania, môže sa odvolať na GR VÚZ alebo využiť na jej vyriešenie iné zákonné možnosti.

Proces podania a riešenia sťažnosti

 • Podanie sťažnosti na proces certifikácie.
 • Po prijatí sťažnosti na COP, ho sekretariát postúpi na priame vybavenie vedúcemu COP. Sťažnosť sa zaeviduje do knihy sťažností, odvolaní a konfliktov záujmov. Vedúci COP sa zaväzuje, že vybavenie sťažnosti bude vybavené konštruktívne, nestranne, nediskriminačne a spravodlivo a že budú dodržané zásady dôvernosti.
 • COP potvrdí sťažovateľovi prijatie sťažnosti.
 • COP preskúma a zhodnotí opodstatnenosť sťažnosti. Zodpovednosť za proces riešenia sťažností nesie COP. COP zabezpečí, aby pracovníci, ktorí sú zapojení do riešenia sťažností, bolí iní ako tí, ktorých sa sťažnosť týka. Ak je sťažnosť smerovaná na činnosť vedúceho COP, potom zodpovednosť za vyriešenie preberá GR VÚZ. V prípade, že sa sťažnosť rieši formou ústneho rokovania, musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú obdržia obe strany. Zápisnica je uložená u vedúceho COP. V prípade vyriešenia prípadu dohodou oboch zúčastnených strán sa záležitosť uzavrie protokolom, ktorý obdržia obe strany a vedúci COP ho založí do svojej agendy.
 • COP priebežne informuje sťažovateľa o priebehu riešenia sťažnosti.
 • COP písomne oznámi výsledok preverenia sťažnosti do 30 dní od jej doručenia.
 • V prípade opodstatnenia sťažnosti sa príjmu nápravné opatrenia.
 • V prípade, že sťažovateľ nesúhlasí so spôsobom riešenia sťažnosti, môže na jej vyriešenie využiť iné zákonné možnosti.

 

 

 

Kontakty

VEDÚCI COP

Ing. Peter Ďurík, IWE
mobil: +421 918 714 624
e-mail: durikp@vuz.sk

MANAŽÉR KVALITY

Ing. Silvia Budkeová
mobil: +421 915 751 703
e-mail: budkeovas@vuz.sk

ODBORNÝ PRACOVNÍK
– PRESKÚŠANIE Z BU
– ZVÁRAČSKÝ ROBOTNÍK
– TECHNIK KATÓDOVEJ OCHRANY

Marcela Paalová
mobil: +421 948 856 672
e-mail: paalovam@vuz.sk

ODBORNÝ CERT. PRACOVNÍK
– VYŠŠÍ ZVÁRAČSKÝ PERSONÁL
– ŠPECIÁLNE KURZY

Jana Smetanová
mobil: +421 915 751 719
e-mail: smetanovaj@vuz.sk

ODBORNÝ CERT. PRACOVNÍK
– FAKTURÁCIE
– SKÚŠKY ZVÁRAČOV
– SKÚŠKY SPÁJKOVAČOV
– ZÁKLADNÉ SKÚŠKY

Veronika Malíková
mobil: +421 918 690 065
e-mail: malikovav@vuz.sk

ODBORNÝ CERT. PRACOVNÍK
– PERSONÁL NDT

ndt@vuz.sk

Ing. Annamária Vestenická, PhD.
mobil: +421 915 751 728
e-mail: vestenickaam@vuz.sk

Ing. Lýdia Zajíčková
mobil: +421 908 769 830
e-mail: zajickoval@vuz.sk

ODBORNÝ PRACOVNÍK PRE COP
– POVERENIE ZV. TECHNOLÓGA

Dušan Koterba, EWT
mobil: +421 917 940 692
e-mail: koterbad@vuz.sk