Certifikačný orgán pre výrobky, Autorizovaná a Notifikovaná osoba

 

Certifikačný orgán pre výrobky akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) vykonáva certifikáciu výrobkov v rozsahu akreditácie (osvedčenie o akreditácii P009_2024) hlavne:

 • spojovacích prvkov,
 • hutného a zváracieho materiálu (EN 10204),
 • schvaľovanie postupov zvárania, spájkovania a rezania (WPQR/BPQR/CPQR),
 • výrobkov podľa EN 1090.

Tlačivá: 

 • žiadosť na inšpekčný certifikát T78-COV
 • žiadosť na WPQR/BPQR/CPQR T102-COV

Pre overenie platnosti certifikátov, resp. protokolov o schválení vydaných certifikačným orgánom pre výrobky nás kontaktujte na e-maily: cov@vuz.sk 

NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1297

 

VÚZ je Notifikovanou osobou s prideleným identifikačným číslom 1297 na stavebné výrobky podľa Nariadenia EPaR (EÚ) 305/201, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a to na:

 • výrobky z konštrukčných kovov a doplnkové výrobky (EN 10025-1, EN 10210-1, EN 10219-1, EN 10340, EN 15048-1, EN 15088),
 • výrobky z konštrukčných kovov a doplnkové výrobky (EN 1090-1),
 • výrobky z konštrukčných kovov a doplnkové výrobky (EN 13479, EN 14399-1).

Ako Notifikovaná osoba vykonáva tieto činnosti podľa nariadenia EPaR (EÚ) č. 305/2011, ak sa na výrobok vzťahujú harmonizované normy:

 • certifikáciu nemennosti parametrov výrobku v systéme 1, 1+,
 • certifikáciu zhody systému riadenia výroby v systéme 2.

Tlačivo: žiadosť o posúdenie stavebného výrobku T62-COV

Notifikovaná osoba vykonáva úlohu tretej strany.

Výsledkom posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov je vydanie dokumentu, na základe ktorého výrobca umiestni na výrobky znak CE a vydá Vyhlásenie o zhode.

Pre overenie platnosti certifikátov vydaných notifikovanou osobou nás kontaktujte na e-maily: cov@vuz.sk 

Zoznam platných a neplatných certifikátov vydaných Notifikovanou osobou na stavebné výrobky podľa Nariadenia EPaR (EÚ) 305/2011 je uvedený v tabuľke.

platné certifikáty č.:  neplatné certifikáty č.:
1297-CPR-0005 1297-CPR-0001
1297-CPR-0006 1297-CPR-0002
1297-CPR-0007 1297-CPR-0003
1297-CPR-0008 1297-CPR-0004
1297-CPR-0009 1297-CPR-0010
1297-CPR-0012 1297-CPR-0011
1297-CPR-0013 1297-CPR-0017
1297-CPR-0014
1297-CPR-0015  
1297-CPR-0016  
1297-CPR-0017  
1297-CPR-0018
1297-CPR-0019
1297-CPR-0020
1297-CPR-0021

AUTORIZOVANÁ OSOBA SK07

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.z., autorizovalo Výskumný ústav zváračský ako Autorizovanú osobu SK07  (osvedčenie SK07) na:

 • certifikáciu výrobkov
 • certifikáciu riadenia výroby,
 • skúšobné laboratórium.

Ako autorizovaná osoba vykonáva tieto činnosti podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch, ak sa na výrobok nevzťahujú harmonizované normy a výrobok je zaradený do skupiny výrobkov podľa prílohy č. 1 vyhlášky MDV SR č. 162/2013 Z.z.:

 • certifikácia nemennosti parametrov výrobku v systéme I, I+,
 • certifikácia zhody systému riadenia výroby v systéme II+.

 Tlačivo: žiadosť o posúdenie stavebného výrobku T62-COV

STRUČNÝ POSTUP CERTIFIKÁCIE

Postup certifikácie konkrétneho produktu zasiela certifikačný orgán na požiadanie klienta alebo mu je vysvetlený telefonicky po kontaktovaní certifikačného orgánu.

Klient zasiela formulár žiadosti na certifikačný orgán e-mailom ako PDF formát alebo poštou spolu s prílohami. Žiadosti, ktoré nie sú zverejnené na webovej stránke, zasiela certifikačný orgán na vyžiadanie. Podpisom žiadosti súhlasí klient so Všeobecnými obchodnými podmienkami Certifikačného orgánu pre výrobku, ktoré sú uvedené nižšie. Certifikačný orgán preskúma žiadosť a v prípade, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti, tak vyzve klienta na doplnenie informácií alebo dokumentov. Potvrdená žiadosť zo strany certifikačného orgánu sa zasiela klientovi len na požiadanie. Certifikačný orgán vykoná hodnotenie samotného produktu skúškami alebo inšpekciou. Na základe výsledkov hodnotenia a preskúmania procesu zo strany certifikačného orgánu rozhodne certifikačný orgán o udelení, resp. neudelení certifikácie.  V prípade neudelenia certifikácie, certifikačný orgán oznamuje klientovi rozhodnutie o neudelení certifikácie a uvedie dôvody svojho rozhodnutia. Certifikačný orgán zasiela po udelení certifikácie klientovi certifikačnú dokumentáciu (napr. certifikát, protokol o schválení postupu, správa).

Certifikačný orgán udržiava informácie o certifikovaných produktoch. Certifikačný orgán sprístupní uvedené informácie len na požiadanie.

SŤAŽNOSTI A ODVOLANIA

Sťažnosti a odvolania musia byť doručené na certifikačný orgán v písomnej forme doporučeným listom na adresu sídla spoločnosti: Výskumný ústav zváračský, Certifikačný orgán pre výrobky, Račianska 71, 831 02 Bratislava, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: cov@vuz.sk.

Postup na vybavovanie sťažností a odvolaní zasiela certifikačný orgán na vyžiadanie.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU PRE VÝROBKY

Všeobecné obchodné podmienky.pdf sú vždy prístupné v aktuálnej verzii a sú platné a účinné od 1.11.2020 a vzťahujú sa na nové prípady certifikácie od tohto dátumu.