Certifikácia systémov manažérstva kvality

VÚZ, CERTIWELD – certifikačný orgán systémov manažérstva je Slovenskou národnou akreditačnou službou, osvedčením č Q-005, akreditovaný vykonávať certifikáciu systémov manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001 pre:

 • projekčné, výrobné a dodávateľské organizácie,
 • vývojové, výskumné, výrobné a dodávateľské organizácie,
 • školiace a vzdelávacie zariadenia,
 • poradenské, expertízne a obchodné organizácie,

ISO 9001:

Druhy vydávaných certifikátov:

 • Certifikát EN ISO 9001
 • Certifikát EN ISO 9001

Žiadateľ o certifikáciu systému manažérstva, získa certifikát podľa STN EN ISO 9001.

Vyhlásenie o nestrannosti

Vrcholový manažment certifikačného orgánu systémov manažérstva CERTIWELD chápe dôležitosť nestrannosti pri vykonávaní činností súvisiacich s certifikáciou systému manažérstva a preto s plnou vážnosťou prijal záväzok k nestrannosti:
Pracovníci certifikačného orgánu CERTIWELD sa zaväzujú, že všetky činnosti vykonávané v rámci certifikačného orgánu zabezpečia v súlade s akreditačnými kritériami.
Vyhlasujú, že CERTIWELD – COSM je nestranným a dôveryhodným certifikačným orgánom systémov manažérstva, ktorý poskytuje kvalitné služby v rozsahu udelenej akreditácie. Svoje služby poskytuje nediskriminačným spôsobom a prístup k nim umožňuje všetkým žiadateľom bez ohľadu na ich veľkosť.
Pracovníci sa zaväzujú zakladať rozhodnutia certifikačného orgánu na objektívnom dôkaze o zhode. Zároveň vyhlasujú, že sú nezávislí od akýchkoľvek komerčných, finančných a ďalších tlakov, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky certifikačného procesu.

Podmienky udelenia certifikátu

Žiadateľ o certifikáciu manažmentu kvality, musí splniť podmienky a vykonať tieto kroky:

 • Nadviazať kontakt s certifikačným orgánom(telefón, fax, list, návšteva).
 • Po obdržaní informácie od certifikačného orgánu podať žiadosť o certifikáciu na príslušnom formulári s potrebnými údajmi.
 • Absolvovať prípravný pohovor so zástupcom certifikačného orgánu.
 • Uzavrieť s certifikačným orgánom zmluvu o vykonaní certifikácie.
 • Pred začiatkom každej etapy certifikácie uhradiť zmluvne dohodnutý poplatok.
 • Zabezpečiť členom hodnotiacej skupiny partnerskú komunikáciu a prístup ku všetkým požadovaným podkladom.
 • Úspešne zavŕšiť certifikačný proces.

Počas platnosti certifikátu plniť podmienky kladené na držiteľov certifikátu a akceptovať trvalý dohľad certifikačného orgánu.

 

Priebeh certifikácie

Proces certifikácie sa uskutoční v troch etapách:

 • V prvej etape hodnotiaca skupina vyjadrí svoje stanovisko k predloženej dokumentácii (príručke kvality žiadateľa, …).
 • V druhej etape, ktorá sa vykonáva dvojstupňovo, audítori na mieste posúdia (každý za svoju skupinu prvkov) plnenie podmienok systému manažérstva, spracujú záznam o prípadných nezhodách, ktorý odovzdajú žiadateľovi. Na jeho základe žiadateľ zabezpečí  odstránenie popísaných nedostatkov.
 • Tretia etapa posudzovania sa môže zabezpečiť komisionálne, alebo podľa rozsahu a charakteru nedostatkov sa môže dohodnúť iba kontrola odstránenia nedostatkov na mieste. Vedúci audítor spracuje súhrnnú záverečnú správu, ktorú predloží vedúcemu certifikačného orgánu.

V prípade, že rozsah posudzovania a odstraňovania nedostatkov si vyžiada viac ako uvedené tri etapy, zabezpečí sa ďalší postup certifikácie dodatkom k uzavretej zmluve medzi certifikačným orgánom a žiadateľom o certifikáciu.

Vedúci certifikačného orgánu posúdi predloženú správu a rozhodne o druhu vydaného certifikátu.

Zmluvou o zabezpečení dohľadu sa budúci držiteľ certifikátu zaväzuje akceptovať dohľad certifikačného orgánu nad činnosťou organizácie z hľadiska dodržiavania kritérií vyžadovaných od držiteľa certifikátu.

 

Žiadosť o certifikáciu

Informácie získate u:

Ing. Pavol Radič
vedúci certifikačného orgánu systémov kvality CERTIWELD
mobil: +421 905 452 894

Žiadosť o certifikáciu

 

Cenník certifikácie

Informácie získate u:

Ing. Pavol Radič
vedúci certifikačného orgánu systémov kvality CERTIWELD
mobil: +421 905 452 894

Cenník certifikácie

 

Držitelia certifikátov

Informácie o držiteľoch certifikátov získate u:

Ing. Pavol Radič
vedúci certifikačného orgánu systémov kvality CERTIWELD
mobil: +421 905 452 894

 

Práva a povinnosti držiteľa certifikátu

Informácie o držiteľoch certifikátov získate u:

Každý žiadateľ o certifikáciu má právo zoznámiť sa podrobne s certifikačným systémom v príručke kvality v priestoroch certifikačný orgán CERTIWELD.

Každý žiadateľ má právo odvolať sa voči rozhodnutiu certifikačného orgánu CERTIWELD:

 •      v prvom stupni na vedúceho certifikačného orgánu,
 •      v druhom stupni na Správnu radu certifikačného orgánu.

Platnosť vydaného certifikátu je 3 roky. Držiteľ certifikátu môže požiadať o recertifikáciu min. 3 mesiace pred ukončením platnosti certifikátu. Počas trojročnej platnosti certifikátu vykonáva certifikačný orgán CERTIWELD dvakrát dohľad nad držiteľom certifikátu.

Certifikovaná organizácia má právo prezentovať získaný certifikát na všetkých svojich dokumentoch.

Certifikát môže byť držiteľovi odobratý, ak sa pri dohľade zistí, že neplní podmienky požadované od certifikovaného subjektu.

 

Proces vybavovania odvolaní a sťažností

Informácie o riešení sťažností, reklamácií a odlolaní získate u:

Ing. Pavol Radič
vedúci certifikačného orgánu systémov kvality CERTIWELD
mobil: +421 905 452 894

 

Proces vybavovania odvolaní
Proces vybavovania sťažností