URČENÝ
Pracovníkom, ktorí vykonávajú analýzu mazív pre hodnotenie technického stavu

PODMIENKY PRIJATIA
Osvedčenie Tribotechnik I. a prax spojenú s prácou s olejmi resp. ropnými produktami min. 5 rokov

OBSAH
Údržba, teória mazania, voľba mazív, princípy aplikácie maziva ich skladovanie, meranie znečistenia, vzorkovanie oleja a doplnenie o aktuálne zmeny v oblasti

SPÔSOB UKONČENIA
Osvedčenie o absolvovaní kurzu s možnosťou certifikácie, po vykonaní skúšok u certifikačného orgánu – Asociácii technických diagnostikov SR

MIESTO KONANIA
Penzión U Mlynárky, Karola Braxatorisa č.2, 962 71 Dudince, okr. Levice

DĹŽKA KURZU
3 dni

CENA KURZU
350 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšky, certifikáciu, stravu a ubytovanie)

UKONČENIE KURZU
Osvedčenie o absolvovaní kurzu (s možnosťou certifikácie)

TERMÍN KURZU
II. polrok 2021