Certification body for products, Authorized and Notified person

Certifikačný orgán pre výrobky vo VÚZ je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17065. VÚZ je Autorizovanou osobou SK07 podľa zákona č. 133/2013 Z.z. autorizonou Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Notifikovanou osobou 1297.

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PRE VÝROBKY

Certifikačný orgán pre výrobky akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) vykonáva certifikáciu výrobkov v rozsahu akreditácie (osvedčenie o akreditácii P009_2023) hlavne:

 • spojovacích prvkov,
 • hutného a zváracieho materiálu (EN 10204),
 • schvaľovanie postupov zvárania, spájkovania a rezania (WPQR/BPQR/CPQR),
 • výrobkov podľa EN 1090.

Tlačivá: 

 • žiadosť na inšpekčný certifikát T78-COV
 • žiadosť na WPQR/BPQR/CPQR T102-COV

 

NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1297

NO vykonáva tieto činnosti podľa nariadenia EPaR (EÚ) č. 305/2011, ak sa na výrobok vzťahujú harmonizované normy:

 • certifikáciu nemennosti parametrov výrobku v systéme 1+ (Posúdenie sa vykoná na základe skúšky typu a vykonania počiatočnej inšpekcie u výrobcu. Výstupom je certifikát o nemennosti parametrov a následne sa budú pravidelne vykonávať priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby a kontrolné skúšky.)
 • certifikáciu nemennosti parametrov výrobku v systéme 1 (Posúdenie sa vykoná na základe skúšky typu a vykonania počiatočnej inšpekcie u výrobcu. Výstupom je certifikát o nemennosti parametrov a následne sa budú pravidelne vykonávať priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby.
 • certifikáciu zhody systému riadenia výroby v systéme 2+ (Posúdenie sa vykoná počiatočnou inšpekciou u výrobcu. Výstupom certifikát zhody systému riadenia výroby a následne sa budú pravidelne vykonávať priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby.)
Tlačivo: žiadosť o posúdenie stavebného výrobku T62-COV

 

AUTORIZOVANÁ OSOBA SK07

AO SK 07 vykonáva tieto činnosti podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch, ak sa na výrobok nevzťahujú harmonizované normy a výrobok je zaradený do skupiny výrobkov podľa prílohy č. 1 vyhlášky MDV SR č. 162/2013 Z.z.:

 • certifikácia nemennosti parametrov výrobku v systéme I+ (Posúdenie sa vykoná na základe skúšky typu a vykonania počiatočnej inšpekcie u výrobcu. Výstupom je SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku. Následne sa budú pravidelne vykonávať priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby a kontrolné skúšky.)
 • certifikácia nemennosti parametrov výrobku v systéme I (Posúdenie sa vykoná na základe skúšky typu a vykonania počiatočnej inšpekcie u výrobcu. Výstupom je SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku. Následne sa budú pravidelne vykonávať priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby.)
 • certifikácia zhody systému riadenia výroby v systéme II+ (Posúdenie sa vykoná počiatočnou inšpekciou u výrobcu. Výstupom je SK certifikát systému riadenia výroby. Následne sa budú pravidelne vykonávať priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby.)
Tlačivo: žiadosť o posúdenie stavebného výrobku T62-COV

 

STRUČNÝ POSTUP CERTIFIKÁCIE

Postup certifikácie konkrétneho produktu zasiela certifikačný orgán na požiadanie klienta alebo mu je vysvetlený telefonicky po kontaktovaní certifikačného orgánu.

Klient zasiela formulár žiadosti na certifikačný orgán e-mailom ako PDF formát alebo poštou spolu s prílohami. Žiadosti, ktoré nie sú zverejnené na webovej stránke, zasiela certifikačný orgán na vyžiadanie. Podpisom žiadosti súhlasí klien so Všeobecnými obchodnými podmienkami Certifikačného orgánu pre výrobku, ktoré sú uvedené nižšie. Certifikačný orgán preskúma žiadosť a v prípade, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti, tak vyzve klienta na doplnenie informácií alebo dokumentov. Potvrdená žiadosť zo strany certifikačného orgánu sa zasiela klientovi len na požiadanie. Certifikačný orgán vykoná hodnotenie samotného produktu skúškami alebo inšpekciou. Na základe výsledkov hodotenia a preskúmania procesu zo strany certifikačného orgánu rozhodne certifikačný orgán o udelení, resp. neudelení certifikácie.  V prípade neudelenia certifikácie, certifikačný orgán oznamuje klientovi rozhodnutie o neudelení certifikácie a uvedie dôvody svojho rozhodnutia. Certifikačný orgán zasiela po udelení certifikácie klientovi certifikačnú dokumentáciu (napr. certifikát, protokol o schválení postupu, správa). 

Certifikačný orgán udrživa informácie o certifikovaných produktoch. Certifikačný orgán sprístupní uvedené informácie len na požiadanie.

 

SŤAŽNOSTI A ODVOLANIA

Sťažnosti a odvolania musia byť doručené na certifikačný orgán v písomnej forme doporučeným listom na adresu sídla spoločnosti: Výskumný ústav zváračský, Certifikačný orgán pre výrobky, Račianska 71, 831 52 Bratislava, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: cov@vuz.sk.

Postup na vybavovanie sťažností a odvolaní zasiela certifikačný orgán na vyžiadanie.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU PRE VÝROBKY

Všeobecné obchodné podmienky.pdf sú vždy prístupné v aktuálnej verzii a sú platné a účinné od 1.11.2020 a vzťahujú sa na nové prípady certifikácie od tohto dátumu.


CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PRE VÝROBKY

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PRE VÝROBKY

Certifikačný orgán pre výrobky akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) vykonáva certifikáciu výrobkov v rozsahu akreditácie (osvedčenie o akreditácii P009_2023) hlavne:

 • spojovacích prvkov,
 • hutného a zváracieho materiálu (EN 10204),
 • schvaľovanie postupov zvárania, spájkovania a rezania (WPQR/BPQR/CPQR),
 • výrobkov podľa EN 1090.

Tlačivá: 

 • žiadosť na inšpekčný certifikát T78-COV
 • žiadosť na WPQR/BPQR/CPQR T102-COV

 

NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1297

NO vykonáva tieto činnosti podľa nariadenia EPaR (EÚ) č. 305/2011, ak sa na výrobok vzťahujú harmonizované normy:

 • certifikáciu nemennosti parametrov výrobku v systéme 1+ (Posúdenie sa vykoná na základe skúšky typu a vykonania počiatočnej inšpekcie u výrobcu. Výstupom je certifikát o nemennosti parametrov a následne sa budú pravidelne vykonávať priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby a kontrolné skúšky.)
 • certifikáciu nemennosti parametrov výrobku v systéme 1 (Posúdenie sa vykoná na základe skúšky typu a vykonania počiatočnej inšpekcie u výrobcu. Výstupom je certifikát o nemennosti parametrov a následne sa budú pravidelne vykonávať priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby.
 • certifikáciu zhody systému riadenia výroby v systéme 2+ (Posúdenie sa vykoná počiatočnou inšpekciou u výrobcu. Výstupom certifikát zhody systému riadenia výroby a následne sa budú pravidelne vykonávať priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby.)
Tlačivo: žiadosť o posúdenie stavebného výrobku T62-COV

 

AUTORIZOVANÁ OSOBA SK07

AO SK 07 vykonáva tieto činnosti podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch, ak sa na výrobok nevzťahujú harmonizované normy a výrobok je zaradený do skupiny výrobkov podľa prílohy č. 1 vyhlášky MDV SR č. 162/2013 Z.z.:

 • certifikácia nemennosti parametrov výrobku v systéme I+ (Posúdenie sa vykoná na základe skúšky typu a vykonania počiatočnej inšpekcie u výrobcu. Výstupom je SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku. Následne sa budú pravidelne vykonávať priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby a kontrolné skúšky.)
 • certifikácia nemennosti parametrov výrobku v systéme I (Posúdenie sa vykoná na základe skúšky typu a vykonania počiatočnej inšpekcie u výrobcu. Výstupom je SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku. Následne sa budú pravidelne vykonávať priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby.)
 • certifikácia zhody systému riadenia výroby v systéme II+ (Posúdenie sa vykoná počiatočnou inšpekciou u výrobcu. Výstupom je SK certifikát systému riadenia výroby. Následne sa budú pravidelne vykonávať priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby.)
Tlačivo: žiadosť o posúdenie stavebného výrobku T62-COV

 

STRUČNÝ POSTUP CERTIFIKÁCIE

Postup certifikácie konkrétneho produktu zasiela certifikačný orgán na požiadanie klienta alebo mu je vysvetlený telefonicky po kontaktovaní certifikačného orgánu.

Klient zasiela formulár žiadosti na certifikačný orgán e-mailom ako PDF formát alebo poštou spolu s prílohami. Žiadosti, ktoré nie sú zverejnené na webovej stránke, zasiela certifikačný orgán na vyžiadanie. Podpisom žiadosti súhlasí klien so Všeobecnými obchodnými podmienkami Certifikačného orgánu pre výrobku, ktoré sú uvedené nižšie. Certifikačný orgán preskúma žiadosť a v prípade, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti, tak vyzve klienta na doplnenie informácií alebo dokumentov. Potvrdená žiadosť zo strany certifikačného orgánu sa zasiela klientovi len na požiadanie. Certifikačný orgán vykoná hodnotenie samotného produktu skúškami alebo inšpekciou. Na základe výsledkov hodotenia a preskúmania procesu zo strany certifikačného orgánu rozhodne certifikačný orgán o udelení, resp. neudelení certifikácie.  V prípade neudelenia certifikácie, certifikačný orgán oznamuje klientovi rozhodnutie o neudelení certifikácie a uvedie dôvody svojho rozhodnutia. Certifikačný orgán zasiela po udelení certifikácie klientovi certifikačnú dokumentáciu (napr. certifikát, protokol o schválení postupu, správa). 

Certifikačný orgán udrživa informácie o certifikovaných produktoch. Certifikačný orgán sprístupní uvedené informácie len na požiadanie.

 

SŤAŽNOSTI A ODVOLANIA

Sťažnosti a odvolania musia byť doručené na certifikačný orgán v písomnej forme doporučeným listom na adresu sídla spoločnosti: Výskumný ústav zváračský, Certifikačný orgán pre výrobky, Račianska 71, 831 52 Bratislava, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: cov@vuz.sk.

Postup na vybavovanie sťažností a odvolaní zasiela certifikačný orgán na vyžiadanie.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU PRE VÝROBKY

Všeobecné obchodné podmienky.pdf sú vždy prístupné v aktuálnej verzii a sú platné a účinné od 1.11.2020 a vzťahujú sa na nové prípady certifikácie od tohto dátumu.


Autorizovaná osoba SK07

Autorizovaná osoba SK07

Ministerstvo dopravy a výstavby SR podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.z., autorizovalo Výskumný ústav zváračský ako Autorizovanú osobu SK07 na:

–  certifikáciu výrobkov
–  certifikáciu riadenia výroby
–  ako skúšobné laboratóriu.

osvedčenie SK07


Notifikovaná osoba č. 1297

Notifikovaná osoba č. 1297

VÚZ je Notifikovanou osobou s prideleným identifikačným číslom 1297 na:stavebné výrobky podľa Nariadenia EPaR (EÚ) 305/2011.

VÚZ je notifikovaný v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh:

 • Výrobková skupina Výrobky z konštrukčných kovov a doplnkové výrobky 
 • Systém preukazovania zhody 2+
 • Špecifikácie: EN 10025-1, EN 10210-1, EN 10219-1, EN 10340, EN 15048-1, EN 15088
 • Výrobková skupina Výrobky z konštrukčných kovov a doplnkové výrobky 
 • Systém preukazovania zhody 2+
 • Špecifikácie: EN 1090-1
 • Výrobková skupina Výrobky z konštrukčných kovov a doplnkové výrobky 
 • Systém preukazovania zhody 2+
 • Špecifikácie: EN 13479, EN 14399-1
 • Výrobková skupina Potrubia, zásobníky a ostatné príslušenstvo, ktoré neprichádzajú do styku s vodou, určenou na ľudskú spotrebu 
 • Systém preukazovania zhody 3
 • Špecifikácie: EN 10255, EN 14800

Notifikovaná osoba vykonáva úlohu tretej strany.           

Výsledkom posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov je vydanie dokumentu, na základe ktorého výrobca umiestni na výrobky znak CE a vydá Vyhlásenie o zhode. 

Výkony skúšok pri posudzovaní sú zabezpečované akreditovanými laboratóriami.

Pre overenie platnosti certifikátov, resp. protokolov o schválení vydaných notifikovanou osobou, kontaktujte nás na e-maily: cov@vuz.sk 

Dole v tabuľke je zoznam platných a neplatných certifikátov vydaných Notifikovanou osobou na stavebné výrobky podľa Nariadenia EPaR (EÚ) 305/2011.

platné certifikáty č.:                   neplatné certifikáty č.:  
1297-CPR-0005                   1297-CPR-0001  
1297-CPR-0006                   1297-CPR-0002  
1297-CPR-0007                   1297-CPR-0003  
1297-CPR-0008                   1297-CPR-0004  
1297-CPR-0009                   1297-CPR-0010  
1297-CPR-0011                      
1297-CPR-0012                      
1297-CPR-0013                      
1297-CPR-0014                      
1297-CPR-0015                      
1297-CPR-0016                      
1297-CPR-0017                      
1297-CPR-0018