SUBTITLE

EDUCATION AND CERTIFICATION

We provide a wide range of accredited courses and seminars aimed at the professional development of welding professionals and personnel in the field of welding

EDUCATION

SCIENCE AND RESEARCH

SERVICES FOR INDUSTRY

MATERIALS AND TECHNOLOGY CONSULTANCY

Industrial areas:

 • Automotive - transportation

  Našou stratégiou je vytváranie pridanej hodnoty pre automotive firmy prostredníctvom znižovania nákladov, rozvoja progresívnych riešení a inovácie produktov a procesov. Naša unikátna výskumno-vývojová, demonštračná a výrobná základňa umožňuje efektívne navrhnúť, realizovať a aplikovať do praxe inovatívne materiálové a technologické riešenia. Našim klientom poskytujeme zároveň profesionálnu podporu a komplexný servis aj v zaškolení a certifikácii personálu. V obalsti železničnej dopravy posktytujeme komplexné servisné činnosti pre vzdelávanie a certifikáciu personálu, poradenskú činnosť, certifikáciu systémov manažérstva podľa platných noriem, zváračské a renovačné práce, poradenstvo v oblasti RID, schvaľovanie postupov zvárania – WPQR, NDT a deštruktívne skúšanie a s tým súvisiaca expertízna činnosť. Certifikujeme spoločnosti v súlade s požiadavkami ŽSR.

 • Energy and mechanical engineering

  Sme expertom na riešenie problematiky zariadení v energetike, v ktorej poskytujeme svoje služby významným partnerom ako sú Slovenské elektrárne, a.s. a Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače. Našim najnovším unikátnym riešením v oblasti energetiky je automatizovaná kombinácia technológie frézovania a zvárania ATF 150 s vlastným riadením procesu, ktorá umožňuje opravu zvarových spojov bez materiálových obmedzení.

 • Chemistry and petrochemicals

  Riešenie problematiky spoľahlivosti zariadení výrobných jednotiek nám do rúk zverili naši najvýznamnejší klienti chemického a petrochemického priemyslu na Slovensku, SLOVNAFT a.s., Slovnaft Petrochemicals s.r.o., DUSLO a.s. Pomocou nášho zariadenia Coorrobot dokážeme správne identifikovať reálny stav kovových konštrukcií aj na ťažko dostupných miestach, vrátane úrovne korózneho napadnutia. Vykonávame KTS (kontroly technického stavu) dlhodobo (niekoľko desaťročí) prevádzkovaných zariadení, s návrhom riešenia predĺženia ich technickej životnosti a využiteľnosti. Našim partnerom tak významne šetríme čas, znižujeme náklady no čo je najdôležtejšie zvyšujeme bezpečnosť samotnej prevádzky.

 • Defense industry

  Napriek výraznému útlmu aktivít hlavne ťažkej zbrojnej výroby na Slovensku sme stabilným partnerom firiem združených v Združení bezpečnostného a obranného priemyslu SR.

 • Oil and Gas

  Patríme medzi dlhoročných poskytovateľov odborných služieb pre plynárenský a ťažobný priemysel. Do spektra týchto služieb patrí okrem technickej podpory a poradenskej činnosti aj vzdelávanie a certifikácia personálu a spoločností v súlade s požiadavkami plynárenských noriem. Významnou poskytovanou službou v oblasti plynárestva je NDT, deštruktívne skúšanie a s tým súvisiaca expertízna činnosť, ako aj návrh nových inovatívnych programov in situ skúšania na podporu pripravenosti existujúcej infraštruktúry na najnovšie trendy v preprave médií.

 • Machinery and equipment

  Vibration device - VÚZ VZ-7
  Orbital head ATF 150
  Machines and technologies for thermal separation
  Portable milling equipment

SERVICES FOR INDUSTRY

TECHNOLOGIES AND OTHER SERVICES FOR INDUSTRY

Division of welding materials and technologies

CONTACT US

SERVICES FOR INDUSTRY

ACCREDITED LABORATORY TESTS

Materials are tested by our scientists in newly equipped accredited laboratories for analytical chemistry, metallography and corrosion, mechanical testing and non-destructive testing (NDT).
SNAS certificate no. S-023 on accreditation and scope of accreditation.

Corrosion tests

Corrosion tests in a salt chamber and SO2

Special corrosion tests at high pressure

Metallographic tests

Chemical composition tests

Mechanical tests

NDT tests

Computational analyses

PIM - positive identification of materials

Analysis of the causes of damage to metal structures

RBI

FFP - fitness for purpose

Forensic expert, third party evaluation

Division of welding materials and technologies

Contact us

SERVICES FOR INDUSTRY

COMPLEX SERVICES DURING THE PRODUCTION LIFE CYCLE

Simulation of heat-stress, deformation cycles

Measuring the degree of damage to steel equipment and structures using robotic equipment for visual and ultrasonic inspection purposes.

Development of the workplace for TZsP

Assessment of the condition of centrifugally cast pipes

Comprehensive assessment of the condition of ball magazines

Engineering services

Division of welding materials and technologies

Contact us

SERVICES FOR INDUSTRY

CERTIFICATION

Výskumný ústav zváračský (VÚZ) pôsobí ako certifikačný orgán akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS), medzinárodnými zváračskými organizáciami IIW a EWF a je autorizovaný a notifikovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR).

RESEARCH INSTITUTE OF WELDING

REVISIONS

VÚZ vykonáva odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zariadeniach tlakových, plynových, elektrických a zdvíhacích.

We provide the following services:

records of VTZ equipment (pressure, gas, electric and lifting):

classification of devices according to their purpose

clear records of equipment

provision of professional official exams and assistance in exams

archiving audit reports

planning the dates of revisions and controls with sufficient advance

automatic notification of upcoming deadlines using e-mails to responsible persons

monitoring of malfunctions, record of deficiencies found during the revision with a deadline for their elimination

use of barcodes to identify devices

records of VTZ equipment (pressure, gas, electric and lifting):

processing of records, registration cards

labeling equipment with the date of the last inspection

notification of inspection deadlines

records and schedule of inspections of hand tools, appliances, shelves, ladders, fasteners, chimneys, etc.

RESEARCH INSTITUTE OF WELDING

WELDING MATERIALS

Additional materials for welding, welding, hot spraying

coated electrodes for welding and caulking

filled wires for welding

solid wires and cast iron bars

fluxes for welding and caulking

metal powders for spraying layers resistant to wear, corrosion and oxidation

Solid wires and rods for welding cast iron
Podľa požiadaviek našich klientov vyrábame a dodávame plné drôty a tyčinky na zváranie a naváranie liatiny.

Wrapped electrodes
Ponúkame širokú škálu špeciálne vyvinutých obalených elektród na zváranie nelegovaných ocelí, nízkolegovených ocelí, nízkolegovaných žiarupevných ocelí, ocelí pre jadrovú energetiku a naváranie ocelí. Pri výrobe využívame špecifické výrobné postupy, ktoré zaručujú jedinečnosť a vysokú kvalitu.

Fluxes for welding and caulking
Vďaka synergickým a sofistikovaným postupom a s využitím výsledkov nášho výskumu a vývoja zváracích materiálov sme schopní prispôsobiť zloženie tavív a zosúladiť ich s vlastnosťami základných a prídavných materiálov. Vyrábame a dodávame tavivá s unikátnym zložením určené na zváranie, naváranie, zváranie ocelí pre jadrovú energetiku a na elektrotroskové zváranie.

Metal powders
Výsledkom nášho vlastného výskumu a vývoja sú kovové prášky na žiarové striekanie vrstiev odolných proti opotrebeniu, korózii a oxidácii. Vyrábame a dodávame kovové prášky využiteľné na technológie žiarového striekania a plameňo-práškového nanášania. Náš produkt Kovový prášok NP 62 bol v roku 2004 ocenený Zlatou medailou Nadácie Slovak Gold.

Filled wires for welding
Pri vývoji a výrobe našich produktov zohľadňujeme špecifické podmienky našich zákazníkov a dokážeme ponuku prispôsobiť ich individuálnym požiadavkám. Vyrábame a dodávame plnené drôty na naváranie pod tavivom takých dielcov, ako sú valce na kontinuálne liatie, koľajnice výhybiek a funkčné časti drvičov, obežných kolies, kaplanových turbín, ďalej na naváranie namáhaných funkčných plôch. Dodávame kombináciu rúrkový drôt RD 527 + tavené tavivo F56 a rúrkové drôty RD 553 a RD 554 s otvoreným oblúkom.

RESEARCH INSTITUTE OF WELDING

SPECIAL METALLURGY

As part of our customer services, we cast and supply:
Industrial castings of Cr-alloys, Mn-alloys, stainless steel castings (max. casting weight from 90 to 100 kg).

Industrial castings VÚZ produces and supplies industrial castings:
Made of stainless steels, Cr-steels, Mn-steels, especially resistant to abrasion, impact and corrosion (max. casting weight from 90 to 100 kg). Made of gray cast iron (up to 120 kg).

Reference

YOU HAVE QUESTIONS

After filling out the form, we will contact you.