COMPANY PROFILE

prelozit do EN
Výskumný ústav zváračský je medzinárodne uznávané vedecko-výskumné, vývojové a výrobné pracovisko, najmä v oblasti zvárania a príbuzných technológií a procesov. Bol založený v Bratislave v roku 1949 a už 75 rokov nepretržite poskytuje na najvyššej odbornej úrovni inovatívne riešenia pre priemysel v oblasti materiálového inžinierstva, zvárania, navárania, spájkovania, striekania, tepelného delenia a tepelného spracovania.

Je členom Medzinárodného zváračského inštitútu –International Institute of Welding (IIW) a Európskej federácie pre zváranie, spájanie a rezanie – European Welding Federation (EWF).

HISTORY

 1. Založenie časopisu Sváranie, neskôr Zváranie (od roku 1993 Zváranie-Svařování),
 2. Otvorenie postgraduálneho štúdia v spolupráci so strojníckou fakultou STU podľa vzoru École supérieure de soudure autogéne v Paríži,
 3. Začiatok výstavby areálu VÚZ
 4. Usporiadanie 1. zváračského kongresu
 5. Založenie časopisu Sváranie, neskôr Zváranie (od roku 1993 Zváranie-Svařování),
 6. Poverenie Ministerstva hutníctva a ťažkého strojárenstva riadiť výchovu zváračských odborníkov v Československu,
 7. Prvá prezentácia výsledkov činnosti na medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne,
 8. Prijatie za člena Medzinárodného zváračského inštitútu (International Institute of Welding – IIW) ako predstaviteľa Československa,
 9. Udelenie zlatej medaily na svetovej výstave Expo ’58 v Bruseli za zvárací lis VÚS 1000
 10. Zriadenie štátnej skúšobne ŠS 225 na hodnotenie kvality zváracej techniky a zváracích materiálov s pôsobnosťou v celom Československu (od roku 1993 SKTC 115)
 11. Prijatie štatútu vyznamenania udeľovaného zváračským odborníkom za vynikajúce výsledky vo zváraní, Medaily akademika Čabelku
 12. Prijatie do Európskej federácie pre zváranie, spájanie a delenie (European Federation for Welding, Joining and Cutting – EWF) so štatútom pozorovateľa
 13. Výročné zasadnutie EWF v Bratislave (prvé v krajine mimo Európskej únie),
 14. Získanie osvedčení od Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS) na certifikáciu personálu vo zváraní a NDT
 15. Získanie akreditácie ako Autorizovaný národný orgán (Authorised National Body – ANB), na implementáciu vzdelávania, autorizáciu personálu vo zváraní podľa smerníc EWF,
 16. Získanie osvedčenia SNAS na certifikáciu systémov kvality podľa noriem radu STN EN ISO 9000
 17. Získanie akreditácie EWF/IAB, ako Autorizovaný národný orgán (Authorised National Body – ANB), na implementáciu systému vzdelávania a autorizácie zváračského personálu podľa smerníc EWF/IAB na Slovensku,
 18. Získanie akreditácie EWF a postavenia ako Autorizovaný národný orgán na certifikáciu organizácií (Authorised National Body for Certification Companies – ANBCC) na certifikáciu výrobcov zváraných konštrukcií podľa smerníc EWF
 19. Získanie certifikátu systému kvality ISO 9001:2000
 20. Od februára toho roku sa vlastníkom Výskumného ústavu zváračského stáva záujmové združenie právnických osôb Priemyselný inštitút SR
 21. Od apríla zmena názvu na Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR
 22. Otvorenie nového Laserového zváracieho a testovacieho laboratória, spoločného projektu firmy BLUMENBECKER SLOVAKIA a VÚZ – PI SR
 23. Otvorenie Centra excelentnosti vo zváraní.
 24. Zmena názvu spoločnosti Výskumný ústav zváračský
 25. 75. výročie vzniku

RESEARCH INSTITUTE OF WELDING

CERTIFICATION

We hold the Quality System Certificate ISO 9001 issued by the certification company BUREAU VERITAS CERTIFICATION on:

šípka

výskum, vývoj materiálov a technológií zvárania a príbuzných procesov;

šípka

výskum, vývoj a výrobu zváracích materiálov, jednoúčelových zváracích, naváracích, deliacich strojov a automatizovaných technologických komplexov;

šípka

spracovávanie štúdií, posudkov, postupov a návodov na zváranie;

šípka

skúšobnícku činnosť,

šípka

servisné a expertízne činnosti,

šípka

vzdelávanie a poradenské služby.

Other certificates and certifications

AWARDS

Náš prínos v oblasti rozvoja ekonomiky a podnikania, ako aj inovatívne riešenia ocenili Ministerstvo hospodárstva SR, Nadácia SLOVAK GOLD a Slovenská obchodná a priemyselná komora a ďalšie inštitúcie pôsobiace v rôznych oblastiach priemyslu.

ocenenia ocenenia ocenenia ocenenia ocenenia ocenenia ocenenia
 1. Cena predsedu  ÚNMS – SR za normalizáciu
 2. Cena  predsedu ÚNMS – SR TNK-11 Zváranie a príbuzné procesy ako najlepšie technickej normalizačnej komisii za rok 2002
 3. Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra – Cena veľtrhu  za NP 60 WC20 – Kovový prášok na nanášanie za tepla
 4. Nadácia Slovak Gold – Zlatá medaila SLOVAK GOLD výrobku kovový prášok NP 62
 5. Cena Ústavu materiálového výskumu SAV pri príležitosti 50. výročia založenia ústavu za jeho významný prínos k rozvoju ústavu v oblasti šírenia vedeckých poznatkov, vedecko-výskumnej a hospodárskej spolupráce
 6. Cena ministra „Inovatívny čin roka 2007“ v kategórii Inovácia služby za súťažný návrh WELDER PASSPORT MANAGER – WPM webovo orientovaný databázový systém
 7. Čestné  uznanie SOPK za zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania
 8. Ocenenie ministra hospodárstva SR za účasť v 2. ročníku súťaže „Inovatívny čin roka 2008“ v kategórii „Výrobková inovácia“ so súťažným návrhom Kovový prášok NP 62K na báze C-NiCiBSi
 9. Pamätný list Úradu pre Normalizáciu, Metrológiu a Skúšobníctvo SR za zásluhy v oblasti výskumu, vývoja zvárania, ako aj vzdelávania slovenskej technickej verejnosti
 10. Ocenenie ministra hospodárstva SR za účasť vo 4. ročníku súťaže „Inovatívny čin roka 2010“ v kategórii „Výrobková inovácia“ so súťažným návrhom Autonómne diagnostické zariadenie EDYSCAN
 11. Čestné uznanie v 5. ročníku súťaže oCenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2011“ v kategórii „Výrobková inovácia“ so súťažným návrhom Kovový prášok NP 60WC20
 12. Ocenenie Ministerstva hospodárstva SR za účasť v 8. ročníku súťaže „ Inovatívny čin roka 2014“ kategória „Technologická inovácia“ so súťažným návrhom zváranie Meniča elektrického napätia trecím zváraním s premiešaním
 13. Ocenenie Ministerstva hospodárstva SR za účasť v 8. ročníku súťaže „ Inovatívny čin roka 2014“ v kategórii „Výrobková inovácia“ so súťažným návrhom Rúry s gradientným chemickým zložením
 14. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky udelil Certifikačnému orgánu pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT pri Výskumnom ústave zváračskom Cenu Johanna Wolfganga von Kempelena za skúšobníctvo za rok 2020

Reference

YOU HAVE QUESTIONS

After filling out the form, we will contact you.