Certifikacny proces_postupovy diagram.pdf  Certifikačný orgán pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT (ďalej len COP) je akreditovaný podľa STN EN ISO/IEC 17024 Slovenskou národnou akreditačnou službou (ďalej len SNAS) od roku 1998. Akreditácia SNAS oprávňuje COP vykonávať certifikáciu personálu vo zváraní, nedeštruktívnom skúšaní a katódovej ochrane v rozsahu svojej akreditácie č. O-002.

Prehlásenie COP VÚZ
Akreditovaný subjekt VÚZ Certifikačný orgán pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT a vrcholový manažment prehlasujú, že chápu a dodržujú zásady zabezpečenia nestrannosti, objektivity a dôvernosti v celom procese certifikácie v zmysle požiadaviek normy
STN EN ISO/IEC 17024: 2013 a Príručky kvality COP. COP poskytuje všetkým kvalifikovaným odborníkom možnosť získať prístup k svojmu kvalifikačnému výpisu prostredníctvom prideleného konta v databáze WPM www.wpm.sk.

Vzory certifikátov: