VÚZ, CERTIWELD – certifikačný orgán systémov manažérstva je Slovenskou národnou akreditačnou službou, osvedčením č Q-005, akreditovaný vykonávať certifikáciu systémov manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001 pre:

  • projekčné, výrobné a dodávateľské organizácie,
  • vývojové, výskumné, výrobné a dodávateľské organizácie,
  • školiace a vzdelávacie zariadenia,
  • poradenské, expertízne a obchodné organizácie,

ISO 9001:

Druhy vydávaných certifikátov:

  • Certifikát EN ISO 9001
  • Certifikát EN ISO 9001

Žiadateľ o certifikáciu systému manažérstva, získa certifikát podľa STN EN ISO 9001.

Vyhlásenie o nestrannosti

Vrcholový manažment certifikačného orgánu systémov manažérstva CERTIWELD chápe dôležitosť nestrannosti pri vykonávaní činností súvisiacich s certifikáciou systému manažérstva a preto s plnou vážnosťou prijal záväzok k nestrannosti:
Pracovníci certifikačného orgánu CERTIWELD sa zaväzujú, že všetky činnosti vykonávané v rámci certifikačného orgánu zabezpečia v súlade s akreditačnými kritériami.
Vyhlasujú, že CERTIWELD – COSM je nestranným a dôveryhodným certifikačným orgánom systémov manažérstva, ktorý poskytuje kvalitné služby v rozsahu udelenej akreditácie. Svoje služby poskytuje nediskriminačným spôsobom a prístup k nim umožňuje všetkým žiadateľom bez ohľadu na ich veľkosť.
Pracovníci sa zaväzujú zakladať rozhodnutia certifikačného orgánu na objektívnom dôkaze o zhode. Zároveň vyhlasujú, že sú nezávislí od akýchkoľvek komerčných, finančných a ďalších tlakov, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky certifikačného procesu.