Výskumný ústav zváračský realizuje od roku 2017 projekt podporovaný Európskou komisiou prostredníctvom programu Erasmus+ pod názvom: Harmonised Friction Steel Welding Technology Training Across Europe (FSW-TECH), č. 2017-1-SK01-KA202-035415.

Projekt je v súčasnosti v druhom roku svojej realizácie. Projekt sa ukončí 30.11.2019.

VÚZ realizuje projekt v spolupráci so zahraničnými partnermi:

Institut za varilstvo d.o.o., Ljubljana, Slovinsko

Instituto de soldadura e quilidade, Porto Salvo, Portugalsko

Asociatia de sudura din Romania, Timisoara, Rumunsko

European Federation for Welding, Joining and Cutting, Brusel, Belgicko

Cieľom projektu je pripraviť školiaci materiál a kvalifikovaných pracovníkov pre technológiu zvárania ocele trením (friction steel welding – FSW). Výstupmi projektu je v prvom rade analýza súčasnej situácie v predmetnej oblasti vo všetkých krajinách partnerov projektu, príprava učebných osnov pre profily operátora, špecialistu a inžiniera v oblasti zvárania ocele trením, ich preklad do všetkých jazykov projektu (slovenský, slovinský, rumunský a portugalský) a prispôsobenie reáliám danej krajiny na základe identifikovaných potrieb, príprava odporúčaní nielen pre vlády partnerských krajín, ale aj pre vlády ostatných európskych krajín. Nakoniec sa pripraví súbor dokumentov založených na jednotnom európskom systéme kreditov ECVET.  Tieto dokumenty budú pripravené na základe prieskumu a predložia sa jednotlivým vládam, zainteresovaným skupinám a jednotlivcom na využitie.

Bližšie informáciehttp://www.fsw-tech.eu/

Predchádzajúci