Názov projektu
Priemyselný výskum a experimentálny vývoj zariadenia na adaptívne orbitálne obrábanie zvára-cích hrán osovo symetrických telies
ITMS2014+: 313022U737

Názov a sídlo prijímateľa:
Výskumný ústav zváračský, Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava – Nové mesto

Partner projektu:
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava – Staré Mesto

Miesto realizácie:
Mýtna 36, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré mesto
Námestie slobody 17, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré mesto
Račianska 1524/75, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové mesto

Výška poskytnutého NFP:
837 149,57 Eur

Hlavný cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je výskum a vývoj v oblasti adaptívneho obrábania zváracích hrán osovo symetrických telies (rúry/rúrky, nátrubky). Prostredníctvom inovácie produktu dosiahnutej realizáciou priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja bude vyvinutý unikátny produkt: zariadenie na adaptívne obrábanie, ktoré bude počítať trajektóriu obrábania na základe reálnych geometrických pomerov osovo symetrických telies. Tým bude docielená požadovaná geometrická stabilita zváracích hrán, čo povedie k zásadnému zvýšeniu kvality následného výrobného procesu – zvárania.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Predchádzajúci Ďalší