Názov projektu:
Výskum korózie a korózneho praskania v tlakových systémoch primárneho okruhu jadrových elektrární

ITMS Kód projektu:
313021W996

Názov a sídlo prijímateľa:
Výskumný ústav zváračský, Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava – Nové mesto

Výzva:
OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji

Hlavný prijímateľ:
Výskumný ústav zváračský z.z.p.o.

Sídlo prijímateľa:
Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava III.

Partneri:

 1. Centrum pre vedu a výskum, s.r.o.
 2. Slovenská technická univerzita v Bratislave

Miesto realizácie projektu:
SR/Bratislavský kraj/Bratislava III/ Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Miesto realizácie projektu mimo územia OP:
SR/Trnavský kraj/Trnava

Trvanie projektu:
07/2020 – 06/2023

Celková zazmluvnená suma:
597 870,57 €

Výška poskytnutého NFP:
530 897,04 €

Obdobie trvania aktivít VÚZ:
4/2021 – 12/2023

Celkové oprávnené výdavky pre VÚZ:
404 267,57 €

Výška poskytnutého NFP pre VÚZ:
384 054,19 €

 

Zmluvy na zverejnenie

Kúpna zmluva – Delicom
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve – Delicom

 

Opis projektu:

Projekt je zameraný na nové postupy hodnotenia stavu materiálov primárneho okruhu jadrových elektrární typu VVER. Tieto sú kombináciou týchto prístupov a nového spôsobu stanovenia zvyškovej životnosti jednotlivých kritických komponentov založeného na prediktívnom modeli. Súčasťou cieľov predkladaného projektu je tvorba predikčných modelov a tým zvýšenie príspevku výskumu k hospodárskemu rastu cestou globálnej excelentnosti a lokálnej relevantnosti.

Výskum korózie a korózneho praskania v tlakových systémoch primárneho okruhu jadrových elektrární prispeje k vytvoreniu nových a udržaniu existujúcich pracovných výskumných miest, k technologickým a netechnologickým výstupom výskumu a vývoja uplatnených v praxi formou inovácií a k spoločným vzájomným projektom v oblastiach tematických priorít RIS3 SK – Priemysel pre 21. storočie, trend Kvalita, testovanie, metrológia, procesy, energia.

Výstupy do praxe:

Po ukončení riešenia projektu bude k dispozícii  súbor nameraných údajov o výsledkoch skúšok SCC (stress corrosion cracking – korózne praskanie pod napätím) na materiáloch a ich zvarových spojoch vybraných komponentov primárneho okruhu JE typu VVER:

 1. v prostredí, ktoré je z hľadiska teploty, tlaku, stavu napätosti a chemizmu /elektrochemických vlastností média také isté ako v primárnom okruhu je,
 2. na materiáloch, ktoré boli okrem iného prevádzkované, je na nich už vyčerpaná časť životnosti a sú zdegradované.
 3. Tieto údaje sa použijú:
  1. pri tvorbe kvalitatívne lepších a presnejších predikčných modelov   pre odhad vzniku a šírenia SCC,
  2. k tvorbe programu na odhad zvyškovej životnosti vybraných reálnych komponentov,
  3. pri definovaní  IOW (Integrity Operating Windows) pre médium primárneho okruhu.

Na získanie dát pre nové predikčné modely  budú použité zariadenia  ktoré získal VÚZ v rámci projektu: „Modernizácia výskumno-vývojovej infraštruktúry VÚZ – PI SR“ (Operačný program: Výskum a vývoj, kód výzvy OPVaV-2015/3.1/01-SORO).

Pre bližšie pochopenie  mechanizmu iniciácie a šírenia SCC budú vybrané vzorky po jednotlivých skúškach podrobené kompletnému fyzikálno-metalurgickému rozboru najnovšími analytickými metódami. Z výsledkov skúšok bude vytvorený katalóg vlastností.

Stránky partnerov projektu:

Partner 1: Centrum pre vedu a výskum, s.r.o.
https://cvv.sk/?p=240

Partner 2: Slovenská technická univerzita v Bratislave
https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/vyskum-korozie-a-korozneho-praskania-v-tlakovych-systemoch-primarneho-okruhu-jadrovych-elektrarni.html?page_id=15344

Kontaktná osoba za VÚZ:
Ing. Peter Brziak, PhD. EWE (brziakp@vuz.sk. +421 915 751 724)

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.poii.gov.sk

Ďalší